A   A   A
610 233 Plas yn Rhiw

Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol

Elusen yw’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol sy’n hollol annibynnol o'r Llywodraeth. Rydym yn dibynnu ar incwm o ffioedd aelodaeth, rhoddion a chymynroddion a’r refeniw a godir o’n gwaith masnachol. 

Mae gennym dros 3.6 miliwn o aelodau a 55,000 o wirfoddolwyr.  Mae dros 14 miliwn o bobl yn talu tâl mynediad i ddod i weld ein heiddo ac amcangyfrifir fod 50 miliwn yn dod i weld ein heiddo awyr agored.  

Rydym yn diogelu ac yn agor dros 350 o dai hanesyddol, gerddi a henebion i’r cyhoedd. 

Ond mae mwy -  rydym hefyd yn edrych ar ôl fforestydd, coedwigoedd, ffeniau, traethau, tir amaethyddol, twyndir, gweundir, ynysoedd, olion archeolegol, cestyll, gwarchodfeydd natur, pentrefi - am byth i bawb.  

Tai hardd
Gerddi ysblennydd
Straeon sy’n ysbrydoli

Mae’r amrywiaeth enfawr a nifer tai a gerddi’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn golygu ble bynnag yr ewch chi nad ydych byth yn bell o fwynhau diwrnod gwych.

Castell Penrhyn

Llandygai
Bangor
LL53 4HN
01248 363219
[email protected]
196 Castell Penrhyn Castle
Saif y castell enfawr neo-Normanaidd 19eg ganrif yma rhwng Eryri a’r Fenai.  Mae’n gyforiog o eitemau hudol fel gwely o lechfaen un dunnell a adeiladwyd i’r Frenhines Fictoria, cerfiadau coeth, gwaith plaster a dodrefn ffug-Normanaidd ac yn ychwanegol mae yno gasgliad pwysig o baentiadau. Mae’r ceginau a adferwyd yn hyfryd ac yn y bloc stabl ceir amgueddfa reilffordd ddiwydiannol ddiddorol, amgueddfa rheilffyrdd model ac amgueddfa ddoliau rhagorol.   Mae’r 24.3 hectar (60 erw) o diroedd yn cynnwys tir parc, casgliad egsotig o goed a llwyni yn ogystal â gardd furiog Fictorianaidd.

Gerddi Bodnant

Tal-y-Cafn
Conwy
LL28 5RE
01492 650460
[email protected]

Gardd Bodnant Garden
Dewch i ryfeddu ar blanhigion o bedwar ban byd a dyfwyd o hadau a thoriadau a gasglwyd dros ganrif yn ôl ar deithiau i chwilio am blanhigion. Saif yr ardd yma sy’n 32 hectar (80 erw) a grëwyd gan bum cenhedlaeth o’r un teulu mewn lleoliad ysblennydd gyda golygfeydd godidog ar draws Eryri.    Mae yma rywbeth i’w fwynhau bob amser gyda lawntiau eang a chorneli cudd, pyllau mawreddog a therasau trawiadol, cwm serth coediog a nant, casgliadau o blanhigion sy’n peri rhyfeddod ac arddangosfeydd gwych o liw sy’n newid yn barhaus.    Mae llwybrau drwy’r gerddi yn caniatáu i chi fynd i fforio, darganfod a rhyfeddu ar harddwch naturiol yr ardd a mwynhau arogleuon glân a ffres natur.  
Dalier sylw: Rheolir yr ardd a’r ystafelloedd te ar ran yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol gan Michael McLaren.

Plas yn Rhiw

Rhiw
Pwllheli
LL53 8AB
01758 780219
[email protected]
196 150 Plas yn Rhiw (261 200)
Cafodd y tŷ ei achub rhag dadfeilio a’i adfer yn gariadus gan y chwiorydd Keating a'i prynodd yn 1938.  Mae'r golygfeydd o'r tir a'r gerddi ar draws Bae Ceredigion ymysg y rhai mwyaf ysblennydd ym Mhrydain.Tŷ o’r 16eg ganrif ydyw gydag ychwanegiadau Sioraidd, ac mae llawer o goed a llwyni blodeuol yn yr ardd gyda gwelyau ffrâm gwrych bocs a llwybrau glaswelltog.  Mae’r lle yn odidog beth bynnag yw’r tymor. 

Tŷ Mawr Wybrnant

Penmachno
Betws-y-Coed
Conwy  
LL25 0HJ
01690 760213
[email protected]

Dewch i archwilio canrifoedd o fywyd Cymreig yn y ffermdy ucheldir traddodiadol hwn a adeiladwyd o gerrig.  Saif yng nghalon Dyffryn Conwy hardd.  Tŷ Mawr oedd man geni yr Esgob Williams Morgan, cyfieithydd cyntaf y Beibl i’r Gymraeg.  Mae llwybrau cerdded yn arwain o’r tŷ drwy goetir a thirwedd a reolir yn draddodiadol.

Aberconwy House

Castle Street
Conwy
LL32 8AY
01492 592246
[email protected]

196 150 Aberconwy House (261 200)
Dyma’r unig dŷ marsiandwr o’r canol oesoedd yng Nghonwy sydd wedi goroesi hanes cythryblus y dref furiog hon dros bron i chwe chanrif. Dodrefnwyd yr ystafelloedd a cheir cyflwyniad clyweled i ddangos sut roedd bywyd yn ystod gwahanol gyfnodau o hanes y tŷ. 

Craflwyn

Beddgelert
Gwynedd
LL55 4NG
01766 510120
[email protected]

196 150 Craflwyn (235 180)
Yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg fe dirluniwyd y tir amaethyddol yng Nghraflwyn ac fe gyflwynwyd coed egsotig. Roedd Rhododendron yn arbennig o ffasiynol ac fe’i plannwyd o gwmpas y stad. Yn awr mae’r Ymddiriedolaeth yn gweithio’n galed i atal lledaeniad y rhododendron, gan ei fod yn mygu planhigion eraill ac mae’n wenwynig i anifeiliaid. Mae’r gwaith clirio cadwraethol hwn wedi datgelu gardd goediog gyda phyllau, creigfeydd a rhaeadrau!

Pont Grog Conwy

Conwy
LL32 8LD
01492 573282
[email protected]

196 150 Pont Grog Conwy Suspension Bridge (261 200)
Dewch i weld sut y daeth masnach a theithio a bywyd i Gonwy a sut y bu i ŵr a gwraig gadw pont Thomas Telford yn agored bob diwrnod o’r flwyddyn, beth bynnag oedd y tywydd.
Adran Economi a Chymuned, Cyngor Gwynedd, Caernarfon LL55 1SH | Hawlfraint © Cyngor Gwynedd 2019 | Telerau ac Amodau | Preifatrwydd  | [email protected] | 01286 679686
GwyneddConwy