A   A   A

Trywydd James Braid yng Ngogledd Cymru

Roedd James Braid (1870-1950) yn gynllunydd cyrsiau golff ardderchog ac yn golffiwr proffesiynol o’r Alban ac enillodd y Bencampwriaeth Agored bump o weithiau.

Mae cynlluniau James Braid yn manteisio ar natur y tir a rhwystrau naturiol ac yn gwobrwyo chwarae cywir.

Dyma rai o nodweddion y cyrsiau:

Amrywiaeth cyflawn o dyllau o ran hyd a natur, e.e. y ffordd y cawsant eu byncro, y math o ergyd ti a’r dynesiad angenrheidiol. Yn aml wedi eu siapio fel tro cam i annog chwarae am safle. Credai Braid y dylid cael o leiaf ddau ddull posibl i chwarae twll: dull syml a dull anodd.

Grinau pytio wedi eu gwarchod yn dda gan fynceri a llethrau.

Mae gan Ogledd Cymru olygfeydd arfordirol a mynyddig ysblennydd a cheir 10 clwb yng Ngogledd Cymru lle gallwch fwynhau’r nodweddion hyn gan James Braid.


Aberdyfi - maes golff pencampwriaeth 18 twll nodweddiadol ar arfordir Bae Ceredigion, rhan o Fôr Iwerddon.

Mae’r cwrs golff hwn yn cael ei gyfrif fel y 11eg o 30 cwrs gorau James Braid. Gosodwyd y 18 twll gwreiddiol ym 1892. Yn ddiweddarach ail-fodelwyd y cwrs gan Harry Colt (1910), Herbert Fowler (1920) a James Braid (1931). Yn y 12fed twll par 3 gwelir y grîn ar ben system o dwyni deinamig heb opsiynau taro diogel.

Maint: 18 twll Hyd: 6454 llath
Math: Parcdir a lincs Par: 72 SSS: 71

Cyfeiriad: Ffordd yr Orsaf, Aberdyfi, Aberdyfi, LL35 0RT
01654 767493
[email protected]
www.aberdoveygolf.co.uk


Caergybi - rhostir 18 twll yn harddwch Ynys Môn.

Cynlluniwyd gan James Braid ym 1912. Mae’r ffyrdd teg yn hynod o gul ac yn eithaf tonnog. Mae’r 2il grîn par 3 ar ben bryn ac yn cael ei gwarchod gan fyncer ar y chwith ac ymyl clogwyn ar y dde.

Maint: 18 twll Hyd: 6090 llath
Math: Parcdir a lincs Par: 71 SSS: 71

Cyfeiriad: Bae Trearddur, Ynys Môn, LL65 2YL
01407 763279
[email protected]
www.holyheadgolfclub.co.uk


Llandudno (Maesdu) - parcdir a lincs 18 twll ger yr arfordir gogleddol a thref lan môr Llandudno.

James Braid a Tom Jones a gynlluniodd y maes ym 1915 gan ddefnyddio nodweddion naturiol y parcdir a’r lincs. Mae’r 12fed twll par 3 yn un diddorol i fyny allt raddol gyda grîn donnog a warchodir yn dda gan fynceri crochan.

Maint: 18 twll Hyd: 6545 llath
Math: Parcdir a lincs Par: 72 SSS: 72

Cyfeiriad: Maesdu Golf Club, Ffordd yr Ysbyty, Llandudno,
LL40 1HU
01492 876450
[email protected]
www.maesdugolfclub.co.uk

James Braid Golf - Maesdu Golf Club


Clwb Golff Nefyn a’r Cylch

Cwrs pencampwriaeth 26 twll gyda golygfa o’r môr o bob ti. Chwaraeir 8 twll ar y "Point" byd-enwog, sef pentir cul gyda ffyrdd teg, tiau a grinau gyda childraethau a chilfachau ar y naill ochr a thraethau tywod a thafarn gyfeillgar ar ymyl y 16eg grîn ar yr ochr arall!

Mae twll 13 yn risg a gwobr drawiadol par 4. Y risg - mentro taro’r bêl dros ddau gan llath dros y bae a’r wobr: ergyd fer i’r grîn sydd rhwng creigiau. Gall rhai llai mentrus daro i’r dde ac wynebu ail ergyd ganolig - hir.

Chwaraeodd James Braid a J.H. Taylor ornest arddangos yn Nefyn ym mis Gorffennaf 1920. Ar ei unig ymweliad tarodd Braid 69 yn erbyn par o 74 a churo Taylor o 5 ergyd.

Maint: 26 twll
18 Twll – 6520 llath par 71 (Cwrs Newydd)
18 Twll – 6267 llath par 70 (Hen Gwrs)

Cyfeiriad: Golf Road, Morfa Nefyn, Gwynedd, LL53 6DA
01758 720966
[email protected]
www.nefyn-golf-club.co.uk


Hen Golwyn - hen ddoldir 9 twll gyda golygfeydd o’r bryniau, Bae Colwyn a Môr Iwerddon a’r cwbl o fewn 5 milltir i ffordd yr arfordir (A55).

Sefydlwyd cwrs Hen Golwyn ym 1907 ac mae’n nodweddiadol o gyrsiau James Braid ac yn defnyddio goleddfau’r tir a’r holl rwystrau amgylchynol naturiol ble bynnag y bo modd.

Y 7fed twll par 3 byr 159 llath – mae’r grîn yn cael ei gwarchod gan dair derwen fawr ac mae’n bosibl cael cipolwg o’r grîn o’r ti yn ystod misoedd yr haf.

Maint: 9 twll Hyd: 5243 llath
Math: Doldir Par: 68 SSS: 65

Cyfeiriad: Woodland Avenue, Bae Colwyn, LL29 9NL
07795 595441
[email protected]
www.oldcolwyngolfclub.com


Porthmadog - rhostir a lincs naturiol 18 twll ymysg twyni tywod Bae Tremadog.

Cynlluniwyd y cwrs hwn gan James Braid ym 1905 ac mae ganddo 2 ran bendant: 9 twll ar rostir ac yna 9 twll lincs drwy’r twyni tywod naturiol.

Gelwir y 14eg twll ‘yr Himalayas’, par 4 (378-llath) sy’n mynnu dreif dros fyncer eang naturiol sy’n cuddio’r ffyrdd teg o’r ti./p>

Maint: 18 twll Hyd:  6322 llath
Math: Rhostir a lincs Par: 71 SSS:  72

Cyfeiriad: Morfa Bychan, Porthmadog LL49 9UU
01766 514124
[email protected]
www.porthmadog-golf-club.co.uk


Pwllheli - parcdir a lincs graddol ac aeddfed 18 twll ar arfordir deheuol Penrhyn Llŷn.

Mae gan yr 11eg twll, 291 llath, par 4 byr grîn fechan donnog nodweddiadol, sy’n cael ei gwarchod yn gaeth gan fynceri. Mae cynllun y twll yn cynnig dau ddewis posibl; gall y golffiwr dewr fentro dreif hir i ffordd deg gul, golyga hyn fod yr ergyd yn haws, neu efallai y bydd yn dewis defnyddio clwb haearn i yrru o’r ti, sy’n golygu osgoi’r bynceri, mae eithin hefyd yn nodwedd amlwg iawn ger y twll.

James Braid a Tom Morris a gynlluniodd y cwrs hwn ym 1900 gan ddefnyddio nodweddion parcdir a lincs naturiol. Gellir gweld eu dylanwad ym mhob rhan o’r cwrs.

Maint: 18 twll Hyd: 6108 llath
Math: Parcdir a lincs Par: 69 SSS: 70

Cyfeiriad: Clwb Golff Pwllheli, Golf Road, Pwllheli, Gwynedd LL53 5PS
01758 701644
[email protected]
www.clwbgolffpwllheli.com


Y Rhyl - Maes golff glan môr 9 twll (18 ti) gyda ffyrdd teg eang ond cyfyng, grinau wedi eu gwarchod yn dda.

Cynlluniwyd y cwrs naw twll gwreiddiol gan yr aelodau cyntaf. Ychwanegodd James Braid naw twll arall pan ail-fodelodd y cwrs yn y 30au.

Mae’r 9fed twll yn un hir 458 llath par 4 sydd allan o gyrraedd dwy ergyd llawer o olffwyr. Mae parth gwaharddedig ar y chwith a bynceri wedi eu gwasgaru ar hyd y ffyrdd teg. Gwarchodir y grîn gan fynceri dyfnion.

Lincs heriol 9 twll (18 ti) gyda ffyrdd teg eang ond grinau cyfyng, wedi eu gwarchod yn dda ac yn her i olffwyr o bob safon.

Maint: 9 twll 18 ti Hyd: 6295 llath
Math:Lincs Par: 71 SSS: 71

Cyfeiraid: Ffordd yr Arfordir, Y Rhyl, LL18 3RE
01745 353171
[email protected]"
www.rhylgolfclub.co.uk


St Deiniol (Bangor) - 18 twll yn tonni dros fynydd Bangor gyda golygfeydd ysblennydd o fynyddoedd Eryri – ger dinas prifysgol Bangor.

Mae’r cwrs a gynlluniwyd gan James Braid ym 1906 sy’n cael ei ymestyn yn aml yn driw i egwyddorion Braid o ddefnyddio natur donnog y tir i greu cwrs naturiol lle mae angen rheolaeth a rheolaeth cwrs. Mae’r trydydd twll par 4 yn codi i ben bryn gyda ffordd deg sy’n culhau ac yna grîn gyda llain o goed ar yr ymyl.

Maint: 18 twll Hyd: 5652 llath
Math: Parcdir a Rhostir Par: 68 SSS: 68

Cyfeiriad: Pen y Bryn, Bangor, Gwynedd LL57 1PX
01248 353098
[email protected]
www.st-deiniol.co.uk


Wrecsam - mewndir 18 twll – mae gan bob twll ei nodweddion unigryw ar y cwrs tonnog hwn ger dinas hanesyddol Caer.

Cynlluniwyd y cwrs gwreiddiol gan James Braid ym 1906 a gellir gweld rhai o’r nodweddion o hyd.

Mae’r 7fed twll yn un heriol wedi ei leoli mewn dyffryn troellog gyda choed ar y chwith a byncer ar flaen y grîn sy’n barod iawn i lowcio peli.

Maint: 18 twll Hyd: 6148 llath
Math: Parcdir Par: 70 SSS: 70

Cyfeiriad: Ffordd Holt, Wrecsam, LL13 9SB
01978 364268
[email protected]"
www.wrexhamgolfclub.co.uk

Trywydd Golff James Braid yn De Cymru

NEWYDD >  Mae posib dilyn trwydd golff James Braid Golf Trail yn De Cymru a chwarae cyrsiau fel Castell-nedd, Pennard a Dinbych y Pysgod. Ewch i wefan www.braidgolftrail.co.uk am ragor o fanylion. 

The James Braid Golf Trail in South Wales Logo
Adran Economi a Chymuned, Cyngor Gwynedd, Caernarfon LL55 1SH | Hawlfraint © Cyngor Gwynedd 2019 | Telerau ac Amodau | Preifatrwydd  | [email protected] | 01286 679686
GwyneddConwy