A   A   A

Traeth y Garreg Ddu / Black Rock Sands

Traethau

Dyma ffaith ddifyr: dim ond 10 milltir sydd o gopa’r Wyddfa at y môr. Dyma un arall: mae ein harfordir rhyw 200 milltir o hyd. Felly, pan ydym yn ein galw ein hunain Eryri Mynyddoedd a Môr, mae’r traethau a’r glannau’r un mor bwysig â’r copaon, y coedwigoedd a’r gweunydd.

Mae gennym dros 35 o draethau. Dyma restr fer, o’r gogledd i’r de, o rai o uchafbwyntiau ein harfordir:

• Penmaenmawr – - traeth hir, tywodlyd gyda chlwb hwylio a phromenâd deniadol

• Llanfairfechan – fpentref glan môr, addas i’r teulu gyda thraeth eang tywodlyd. Gerllaw mae Gwarchodfa Natur Traeth Lafan yn lle ardderchog i wylio adar

 
Map Lleoliadau Traethau

• Dinas Dinlle ger Caernarfon - traeth helaeth gyda golygfeydd godidog. Ardderchog i gerddwyr, hwylfyrddwyr, a barcutwyr

• Nefyn – dwy filltir o draethau crymion, wedi’u naddu o’r arfordir fel pedolau perffaith. Mae pentref rhyfeddol dlws Porthdinllaen sy’n eiddo i’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol hefyd yn lle ardderchog

• Porth Oer, ger Aberdaron - lle unigryw, gyda thywod sy’n gwichian dan draed.

Porth Oer - Whistling Sands

• Aberdaron - traeth llydan tywodlyd ym mhendraw Llŷn, ym mynwes dau benrhyn trawiadol

• Abersoch - un o’n cyrchfannau mwyaf poblogaidd. Mae’n

boblogaidd iawn gyda theuluoedd, ac i’r rhai sy’n mwynhau chwaraeon dŵr, siopa a gwylio pobl

• Marian y De, Pwllheli – tair milltir crymanog o dywod a graean, â thwyni tywod y tu ôl iddo

• Morfa Bychan (Black Rock Sands) – mae tywod euraid, pyllau môr, a thwyni’r cawr yma o draeth yn ei wneud yn lle poblogaidd i deuluoedd

• Harlech - traeth tywodlyd dilyffethair, gyda thwyni y tu ôl iddo, dan oruchwyliaeth y castell • Mochras, Llanbedr – tywod, twyni ac wrth gwrs, cregyn.

• Bermo/Abermaw - tref fywiog yw hon sy’n adnabyddus am ei thraeth tywodlyd a golygfeydd tuag at y mynyddoedd ac aber Afon Mawddach.

Trawth Abermaw - Barmouth Beach

• Tywyn - traeth syrffio poblogaidd gyda bron i bum milltir o lan môr. Mae hefyd yn lle da i weld dolffiniaid a llamhidyddion 

• Aberdyfi – mewn llecyn trawiadol ger aber Afon Dyfi, mae’r traeth tywodlyd hwn yn lle ardderchog i hwylfyrddio a gwylio bywyd gwyllt

Slipffyrdd

Am wybodaeth am slipffyrdd, lansio cychod a marinas, cysylltwch â’r Uned Forwrol ar 01758 704066. Am wybodaeth am harbyrau neu wybodaeth forwrol yn ardal Conwy, ffoniwch 01492 596253.     

Mynd â’ch ci am dro ar ein traethau

Mae dros 35 o draethau ar ein 200 milltir o arfordir, sy’n cynnwys Pen Llŷn ac Arfordir y Cambrian. Mae mynediad i gŵn gerdded ar hyd y rhan fwyaf ohonynt. Mae rhannau penodol o rai traethau yn cynnwys Parthau Gwahardd Cŵn, er mwyn rheoli eu defnydd a’u cadw’n lân ac yn ddiogel. Am y wybodaeth ddiweddaraf cysylltwch a 01758 704066 neu Uned Morwrol Cyngor Gwynedd.

610 Traeth Llanbedrog Beach (Turtle Photography)

Rhifau Cyswllt Defnyddiol

Canolfan Gyswllt Cyngor Gwynedd
01766 771000

Harbwr Feistri
Aberdyfi 01654 767626
Abermaw 01341 280671
Conwy 01492 596253
Porthmadog 01766 512927
Pwllheli 01758 704081

Marinas
Caernarfon, Doc Fictoria
01286 672118
Hafan, Pwllheli
01758 701219

Y Gwasanaeth Morwrol
01758 704066
www.gwynedd.llyw.cymru/morwrol

Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol
01492 860123

Cyfoeth Naturiol Cymru
0300 0653000

Canolfan Chwaraeon Dŵr Genedlaethol
Plas Menai, Caernarfon
01248 670964

Gwybodaeth Surf Report
wwwbritsurf.co.uk/

Amseroedd Llanw
www.tidetimes.org.uk

Gwobrau Traethau

Traethau Baner Las

Aberdaron, Abersoch, Abermaw,  Morfa Bychan (Black Rock Sands), Criccieth (Promenade), Dinas Dinlle, Llanfaifechan, Penmaenmawr, Pwllheli (Marian y De) a Tywyn.

DOLENNI PERTHNASOL AR Y WE

Baner Las

Nid yw Cyngor Gwynedd yn gyfrifol am unrhyw gynnwys allanol

Adran Economi a Chymuned, Cyngor Gwynedd, Caernarfon LL55 1SH | Hawlfraint © Cyngor Gwynedd 2019 | Telerau ac Amodau | Preifatrwydd  | [email protected] | 01286 679686
GwyneddConwy