A   A   A
  Castell Harlech Castle

  Newyddion

  Dyma eich cyfle i ddysgu mwy am newyddion o ardal Eryri, Mynyddoedd a Môr!

  Sul y Mamau Delfrydol ym Mhortmeirion

  Pwy bynnag rydych chi’n eu dathlu ar Sul y Mamau eleni, mae Portmeirion yn cynnig gwledd o ffyrdd y gallwch ddiolch i’r ddynes arbennig yn eich bywyd.

  Gallwch dreulio amser gyda’ch gilydd fel teulu yn amgylchoedd hardd Pentref Portmeirion a mynd am dro braf trwy’r gerddi, a fydd yn blodeuo’n lliwgar yn union mewn pryd i ddathlu diwrnod arbennig mam.

  I’r rhai sy’n mwynhau moethusrwydd, beth am dretio mam i de prynhawn arbennig yng Ngwesty Portmeirion? Bydd lolfeydd a theras y gwesty yn gweini te prynhawn ddydd Gwener y 29ain a dydd Sadwrn y 30ain o Fawrth – gyda gwydriad o swigod ac anrheg arbennig am ddim i bob mam. Mae tocynnau rhodd te prynhawn ar gael i’w prynu hefyd. Ffoniwch y gwesty i archebu neu i brynu tocynnau rhodd ar 01766 772440.

  I’r mamau sy’n hoffi ychydig o faldod, mae Sba’r Fôr-forwyn ym Mhortmeirion ar agor drwy gydol penwythnos Sul y Mamau ac yn cynnig amrywiaeth o driniaethau i helpu mam i ymlacio a dadweindio. Gallwch archebu triniaeth arbennig neu ddiwrnod llawn yn y sba yn cynnwys cinio 2 gwrs yng Nghastell Deudraeth ac amrywiaeth o driniaethau therapiwtig. Beth bynnag y dewiswch chi, bydd mam yn siŵr o adael wedi ymlacio ac adfywio. Mae tocynnau rhodd i’r sba ar gael hefyd. I archebu pecyn neu driniaeth sba, neu i brynu tocynnau rhodd i’r sba, ffoniwch 01766 772444.

  Chwilio am anrheg arbennig? Mae llond siopau Portmeirion o eitemau moethus y bydd mam yn siŵr o ddotio arnynt. Mae casgliad Côte Noire o wasgarwyr a chanhwyllau sent yn anrhegion delfrydol ar gyfer Sul y Mamau ac maen nhw’n siŵr o bara’n hwy na blodau ffres. Byddai unrhyw fam glam yn gwirioni o gael gŵn sidan Rose Fulbright wedi’i leinio, neu gallech ddewis anrheg o blith ein crochenwaith traddodiadol a modern. Mae tocynnau rhodd ar gael yn y siopau neu ar-lein ar portmeiriononline.co.uk

  Ni fyddai unrhyw ddathliad Sul y Mamau’n gyflawn heb ginio Sul arbennig. Tretiwch mam i ginio moethus yng Ngwesty Portmeirion, neu ginio Sul llai ffurfiol ym mwyty Castell Deudraeth. Pa un bynnag y dewiswch chi, cewch fwynhau bwyd, gwin a gwasanaeth Cymreig o’r safon uchaf.

  P’un a ydych chi’n chwilio am anrhegion ardderchog neu am ddiwrnod allan i ymlacio a mwynhau, dewch o hyd i’r trît delfrydol i blesio mam ym Mhortmeirion.


  Llwybr Llechi Eryri

  Mae cylchdaith 85 milltir newydd gael ei lansio, lle gall cerddwyr archwilio ardaloedd llechi Eryri, a hefyd dod i ddeall a gwerthfawrogi treftadaeth diwydiant llechi yr ardal. Yn dechrau ym Mhorth Penrhyn ger Bangor a gorffen yn Bethesda, mae Llwybr Llechi Eryri nid yn unig yn mynd trwy pentrefi poblogaidd Llanberis a Beddgelert , ond hefyd yn cyflwyno y cerddwr i bentrefi llai adnabyddus Llanllechid, Bethesda, Dinorwig, Waunfawr, Nantlle, Rhyd Ddu, Croesor, Ffestiniog a Penmachno.

  Mae amrywiaeth mawr ar y cylchdaith cyffrous 13 cymal yma, edrychwch ar fap o'r daith ar Llwybr Llechi Eryri

  Cerdyn Eryri

  Ymgyrch hollol newydd yw Cerdyn Eryri sydd yn cynorthwyo chi i arbed arian wrth ymweld gydag ardal Eryri Mynyddoedd a Môr. Mae nifer o'n hatyniadau, darparwyr gweithgareddau a siopau yn cymryd rhan. Felly, beth am ymchwilio mwy iddo ac ymweld gyda gwefan Cerdyn Eryri.

  Snowdonia Pass - Cerdyn Eryri

  Adran Economi a Chymuned, Cyngor Gwynedd, Caernarfon LL55 1SH | Hawlfraint © Cyngor Gwynedd 2019 | Telerau ac Amodau | Preifatrwydd  | [email protected] | 01286 679686
  GwyneddConwy