A   A   A
700 267 Cerdded Llanberis Walking_322

Cerdded yn Eryri

Mae Eryri yn le gwych i ddod i gerdded ac mae gennym rwydwaith o lwybrau ar gyfer pobl o bob gallu. Pru’n a’i esgyn i ucheldiroedd Yr Wyddfa yw eich uchelgais neu gerdded ar un o lwybrau hamddenol yr arfordir, rydych yn siwr o gael golygfeydd godidog a tirlun amrywiol. Mae’r tirlun ei hun yn amrywio o fynyddoedd garw, traethau tywynnog hir i lynoedd ac afonydd clir. Mae’r Parc Cenedlaethol yn parhau i ddatblygu rhwydwaith o lwybrau ar gyfer cerddwyr o bob gallu.

Llwybrau Mynydd Anodd

Os ydych eisiau cerdded un o’r chwe llwybr i gopa’r Wyddfa neu gerdded Cader Idris yn ne Eryri, mae’r llwybrau hyn yn gallu bod yn heriol mewn mannau. Gall y tirwedd mynyddig fod yn sialens gyda llethrau diffwys, llwybrau creigiog a’r angen am ddringo mewn rhai mannau. Rhaid cymryd gofal eithriadol wrth gerdded y llwybrau yma yn ystod tywydd gaeafol gan fod cyflwr y llwybr dan droed yn gallu bod yn beryglus iawn. Ni ddylai cerddwyr di-brofiad ymgeisio’r llwybrau yn ystod tywydd o’r fath. Dylai cerddwyr fod yn wyliadwrus o sgri rydd a llethrau. Cofiwch wisgo dillad ac esgidiau addas cyn mynd allan ar y mynydd gan edrych ar ragolygon y tywydd cyn cychwyn eich taith.

Am lwybrau'r Wyddfa ewch i Sherpa - Amserlen Bws a Llwybrau Cerdded Yr Wyddfa.

Pilyn Pwn, Tŷ Nant

Pellter: 6 milltir / 10km (yno ac yn ôl) 
Amser: Tua 5 awr 
Gradd: Llwybr Mynyddig 
Dechrau / Diwedd: Maes Parcio Tŷ Nant (SH 697 153) 
Map perthnasol: Arolwg Ordnans Explorer OL23 (Cadair Idris a Llyn Tegid) 

  

Llwybr Cwellyn

Pellter: 8 milltir (13km) (yno ac yn ôl)
Esgyniad: 3071 troedfedd (936 metr)
Amser: Tua 6 awr (yno ac yn ôl)
Gradd: Llwybr Mynyddig
Dechrau / Diwedd: Maes Parcio Llyn Cwellyn, oddi ar yr A4085 (SH 564 551)
Map perthnasol: Arolwg Ordnans Explorer OL 17 (Yr Wyddfa a Dyffryn Conwy)

  

Llwybr Minffordd

Pellter: 6 milltir / 10km (yno ac yn ôl)
Amser: Tua 5 awr
Gradd: Llwybr Mynyddig
Dechrau / Diwedd: Maes Parcio Dôl Idris (SH 732 116)
Map perthnasol: Arolwg Ordnans Explorer OL 23 (Cadair Idris a Llyn Tegid)

Am ragor o fanylion am y llwybrau uchod ewch i wefan Parc Cenedlaethol Eryri.

Llwybrau Hamdden Anodd

Mae’r llwybrau hamdden anodd yma yn cyfuno tirwedd gwastad, llethrau diffwys a rhannau sy’n esgyn yn raddol. Mae rhan o lwybr Clogau yn cynnwys cerdded ceunant hefyd. Rydych yn debygol o wynebu llwybrau serth a rhai mannau heriol, felly byddwch yn barod a gwisgwch esgidiau addas oherwydd gall rhai o’r llwybrau fod yn llithrig. Cewch eich gwobrwyo â golygfeydd godidog o dirlun Eryri gan gynnwys mynyddoedd, llynoedd, coedwigoedd ac afonydd. Mae’r rhan fwyaf o’r llwybrau yn rai cylchol gyda chyfleusterau ar gael ar ddechrau’r daith.

Crimpiau, Capel Curig

Pellter: 3.5 milltir (6km)  
Amser: 3 awr  
Esgyniad: Crimpiau – 475 m; Clogwyn Mawr – 347 m Tirwedd: Mae rhai rhannau o'r llwybr yn gallu bod yn llithrig ac yn hynod o serth.  
Gradd: Llwybr Hamdden
Anodd  
Cychwyn / Diwedd: Maes parcio APCE, Capel Curig (SH 721582)  
Map perthnasol: Arolwg Ordnans Explorer OL 17 Yr Wyddfa  
Cyfleusterau: Toiledau, siop a chaffi gerllaw’r maes parcio
 

Clogau, Bont Ddu

Pellter: 4 milltir (6.5km) 
Amser: 3 awr  Esgyniad: 250m 
Gradd: Llwybr Hamdden Anodd  
Dechrau / Diwedd: Un o’r cilfannau ochr Dolgellau i bentref Bontddu (SH 679188) Map perthnasol: Arolwg Ordnans Explorer OL 23 (Cadair Idris a Llyn Tegid) Cyfleusterau: Toiledau a garej ym Montddu

  

Dôl-goch, Tywyn

Beth sy’n arbennig am y lle? - Mae yma goedlan amrywiol a diddorol yn y ceunant llaith sy’n wynebu’r gogledd-orllewin. Gan nad oes llawer o bori wedi bod yma, mae cyfoeth anghyffredin o blanhigion daear i’w gweld, gan gynnwys gwyddfid, eiddew a sawl math o redyn. Pridd asidig a grug sydd ar ochr ogleddol y ceunant, yn enwedig wrth nesu at y brig.


Am ragor o fanylion am y llwybrau uchod ewch i wefan Parc Cenedlaethol Eryri.

Llwybrau Hamdden Canolig

Mae nifer o’r teithiau hamdden yma yn rai cylchol ac yn amrywio o deithiau byr, ychydig o oriau i rai hirfaith. Maent yn gyfle gwych i weld Parc Cenedlaethol Eryri heb orfod mentro allan ar rai o’r llwybrau mwyaf heriol. Er bod y teithiau yma yn llai o sialens, gall y tirwedd amrywio â pob lleoliad. Wrth fentro allan byddwch yn barod ar gyfer tir fferm, llwybrau anwastad, ffyrdd tarmac, nentydd, corsydd a rhannau serth. Mae’r teithiau yma yn addas ar gyfer yr holl deulu. Mae esgidiau cerdded da a dillad addas yn cael ei argymell.

Dyffryn Maentwrog

Pellter: Rhwydwaith o lwybrau dros 30km yn ei chyfanrwydd Lleoliad: Plas Tan y Bwlch a nifer o leoedd parcio eraill (gweler y map am fwy o wybodaeth) 

Map perthnasol: Arolwg Ordnans OL 18 Harlech, Porthmadog a'r Bala Gwybodaeth ddefnyddiol: Gwisgwch esgidiau cerdded cyfforddus
  

Llyn Tegid, Bala

Pellter: Tua 7.5 milltir (12Km) Amser: Tua 5 awr wrth gerdded yn hamddenol  
Gradd: Llwybr Hamdden Canolig  
Dechrau: Y Gilfach Goffa, Llanuwchllyn  
Diwedd: Maes Parcio APCE ar flaendraeth Llyn Tegid  
Map perthnasol: Arolwg Ordnans Explorer OL 23 (Cadair Idris & Llyn Tegid) Cyfleusterau: Ar ddiwedd y daith - maes parcio talu ac arddangos, toiledau cyhoeddus, byrddau picnic.

  Am ragor o fanylion am y llwybrau uchod ac eraill sy'n ganolig ewch i wefan Parc Cenedlaethol Eryri.

Llwybrau Hamdden Hawdd

Yr hyn sy’n dda am y llwybrau hamdden yma yw eu bod i gyd yn gymharol wastad gyda ychydig neu ddim graddiant. Gallwch gerdded rhannau o’r llwybrau neu orffen y daith gyfan-mae fyny i chi. Ac eithrio Llwybr Mawddach, mae’n bosib cwblhau y llwybrau hawdd yma mewn ychydig oriau gan roi cyfle i chwi deithio o amgylch Eryri gyda gweddill eich amser. Cofiwch wisgo esgidiau cyfforddus.

Gwelfor, Aberdyfi

Pellter: Tua 3 milltir (5 km) Amser: 2 awr  Gradd: Llwybr Hamdden Hawdd  
Dechrau / Diwedd: Maes parcio talu ac arddangos ger Neuadd Dyfi, Aberdyfi, gyferbyn â'r garej.  
Map perthnasol: Arolwg Ordnance Explorer OL 23 (Cadair Idris a Llyn Tegid) Gwybodaeth Ddefnyddiol: Gwisgwch esgidiau cerdded cyffyrddus a chôt law (gall y daith hon fod yn fwdlyd). Mae'n werth mynd â sbienddrych gyda chi.

 

Abergwynant

Amser: Tua 2 awr  Gradd: Llwybr Hamdden Hawdd Dechrau / Diwedd: Maes Parcio Llynpenmaen, ger Dolgellau  
Map perthnasol: Arolwg Ordnans Explorer OL 18 Harlech, Porthmadog a'r Bala Gwybodaeth Ddefnyddiol: Gwisgwch esgidiau cerdded cyffyrddus a dillad glaw (gall y daith hon fod yn fwdlyd). Mae'n werth mynd â sbienddrych gyda chi

 Am ragor o fanylion am y llwybrau uchod ewch i wefan Parc Cenedlaethol Eryri.

Adran Economi a Chymuned, Cyngor Gwynedd, Caernarfon LL55 1SH | Hawlfraint © Cyngor Gwynedd 2019 | Telerau ac Amodau | Preifatrwydd  | [email protected] | 01286 679686
GwyneddConwy