A   A   A
700 267 Cerddd a Golygfa o'r Mawddach - Walking and View of Mawddach

Llwybrau Cerdded Crwydrau'r Cambrian

Cyfres o daflenni yw Crwydrau'r Cambrian sy'n hyrwyddo llwybrau hunan dywysedig linellol rhwng gorsafoedd rheilffyrdd ar rhwydwaith y Lein Cambrian. Wedi eu datblygu i hyrwyddo llwybrau yn Eryri ac ar hyd arfordir y Cambrian sy'n hawdd eu cyrraedd heb gar, maent wir yn manteisio i'r eithaf ar y golygfeydd arbennig a bywyd gwyllt amrywiol sydd gan y rhan yma o'r byd i'w gynnig.

Pethau i'w cofio:

  • Gwisgwch ddillad ac esgidiau addas. 
  • Ewch a dillad sbar - gall y tywydd yn y Canolbarth newid yn gyflym!
  • Ewch a digon o fwyd a dŵr.
  • Dywedwch wrth rhywun lle rydych yn mynd ac ar hyd pa lwybr, a phryd rydych yn disgwyl dychwelyd.
  • Peidiwch a dibynnu ar ffôn symudol oherwydd mewn llawer o fannau yn y Canolbarth mae'r signal yn wael neu does dim signal o gwbl.
  • Ufuddhewch i'r Cod Cefn Gwlad bob amser a pheidiwch â gadael dim byd ond olion traed!

Llwyngwril - Abermaw

Pellter: 6.5 milltir
Math: Cymedrol
Amser: 2 – 4 awr
Tir: Traciau fferm gyda rhai cwympfeydd serth trwy goedwig. Cadwch gŵn ar dennyn bob amser.

Mae’r llwybr yn cychwyn ym mhentref pictiwrésg Llwyngwril sydd â’r afon Gwril a’i ddyfroedd ewynnog yn ymdreiglo drwy ei chanol. Mae’r llwybr yn dilyn ôl heol a farciwyd gan meini hirion cynhanesyddol sy’n cynnig golygfeydd dramatig dros Aber Mawddach. Disgynnwch drwy goedwig a dychwelyd i lefel y môr ym Morfa Mawddach cyn croesi un o adeiladwaithau mwyaf adnabyddus Canolbarth Cymru sef Pont Abermaw.  

 
Mae’r llwybr yn gorffen yng nghyrchfan bywiog glan môr Abermaw a adnabyddir fel ‘Brenhines Arfordir y Cambrian’.

 Bywyd Gwyllt: Adar yn cynnwys y Frân Goesgoch, Telor Y Coed, Tingoch Gwybedog, Hwyad Fraith, Gylfinir, Pioden Fôr, Pibydd Y Mawn, Wennol Y Môr, Gwylan, Hwyaden  Ddanheddog Fronrudd. Ystod eang o fflora gan gynnwys ffwngau a ffawna megis y Dolffin Trwynbwl.

Llanaber - Abermaw

Pellter: 3.25 milltir
Math: Cymedrol
Amser: 1.5 - 3awr
Tir: Traciau gwair.
 

Aberdyfi - Tywyn

Pellter: 10 millltir
Math: Heriol
Amser: 4-7 awr
Tirwedd:  Rhai llethrau serth sy’n codi oddeutu 1700 troedfedd ar lonydd a llwybrau gwledig, bryniau agored a thir ffarm. Cadwch gŵn ar dennyn bob amser. Mae rhai darnau o’r daith yn gallu bod yn wlyb dan droed. 


Cychwynnir y llwybr yn Aberdyfi; tref sy’n brolio gerddi hardd, tai teras lliwiau pastel a hanes morwrol cryf, a chartref i’r ganolfan ‘outward bound’ cyntaf, a agorwyd yn 1941! Yn ôl y chwedl leol, yma wnaeth Seithennyn; gwarchodwr yr argae, feddwi a gadael giât yr argae yn agored, gan foddi Cantre’r Gwaelod, gwneud Aberdyfi yn dref lan môr, ac ysbrydoli’r gân werin Gymraeg am glychau suddedig Aberdyfi. Mae’r daith hon yn cynnig golygfeydd ysblennydd o Fae Ceredigion, yr Afon Dyfi a bryniau a mynyddoedd o amgylch Cader Idris. Mae’n daith sydd â theimlad gwyllt iddi, yn enwedig ger bron Bryn Dinas. Byddwch yn dychwelyd i wareiddiad yn Nhywyn - yn ôl pob son mae’r maen hir yng Nghroes Faen yn gwarchod preswylwyr y dref oddi wrth ddraig ddychrynllyd!

Criccieth - Porthmadog

Pellter: 8 milltir
Math: cynhedrol
Amser: 3 - 5 awr
Tirwedd: Ar hyd glan y môr, llwybrau estyllod, grisiau serth i lwybr ar y graig. Llwybrau mewn caeau a thraciau hynafol Cadwch gwn ar dennyn bob amser.


 
990 700 Map Criccieth-Porthmadog
Mae'r trywydd lan môr ffres yma yn cychwyn yng nghyrchfan prydferth Criccieth. Yn ennillydd cyson mren cystadlaethau 'Mewn Blodeuyn' gyda'r orsaf yn un elfen o hyn, efallai y byddwch am dreilio peth o'r amser cyn dechrau'r daith yn cael cip olwg o amgylch Criccieth a'i Chastell. Mae'r trywydd yn dilyn glan y môr ar hyd llwybr bordiau atyniadol. Gan edrych tua'r  tir gweler mynydd 'Moel Y Gest' sy'n edrych fel siap llew. Byddwch yn mynd heibio iardiau cychau cyn cyrraedd Porthmadog sy'n fecca i rai sy'n diddori mewn theilffyrdd gan ei fod yn gartref i Reilffordd Ucheldir Cymru a Rheilffordd Eryri yn ogystal â bod yn orsaf bwysig ar rheilffordd brydferth Arfordir y Cambrian.

Bywyd Gwyllt: Mae'r trywydd yn pasio drwy Gwarchodfa Natur 'Greenacres'. Flora gan gynnwys Clust y Gath, Ysgol Fair, Pwrs Y Bugail, Basged Bysgota, Grug a Llus. Ffawna gan gynnwys Madfall Gyffredin, Ieir Bach Yr Haf megis Y Gwibiwr mawr, Gwyn Blaen Oren a Gwrmyn Y Ddol. Adar megis Tinwen y Graig a Chnocell y Coes.

Dolgellau - Abermaw

Pellter: 9.25 milltir
Math: Hawdd
Amser: 4 - 6 awr
Tirwedd: Llwybr ar y cyfryw sy’n wastad ac ar hyd arwyneb sydd wedi ei gywasgu er mae angen bod yn ofalus tra’n croesi dwy bont gul. Mae arwyddion da ar y Llwybr sy’n hawdd i’w ddilyn.

Mae hon yn ‘daith rhwng dwy dre’ gyda’i bod yn cysylltu tref farchnad Dolgellau sydd wedi ei lleoli wrth draed Cadair Idris yn Ne Eryri gydag Abermaw, cyrchfan glan môr bywiog – ‘Brenhines Arfordir y Cambrian’! Mae’r llwybr troellog trawiadol yma yn dilyn hen drywydd llinell rheilffordd Rhiwabon i Morfa Mawddach (Cyffordd Abermaw gynt) a gaewyd ym 1965 yn dilyn bron canrif o wasanaeth. Mae Parc Awdurdod Cenedlaethol Eryri erbyn hyn yn berchen ac yn rheoli’r Llwybr sydd yn boblogaidd gydol y flwyddyn gyda phobl lleol ac ymwelwyr. Yn ôl dywediad enwog y siwrne rhwng Abermaw a Dolgellau yw’r ail orau yn y byd gyda’r gorau’n bod y daith yn y cyfeiriad arall! Mae Crwydr y TrawsCambrian yma yn rhoi cyfle gwych i brofi’r ddamcaniaeth hon! 

Dyffryn Ardudwy - Talybont


Pellter: 3.75 milltir
Math: Hawdd
Amser: 1.5 - 3 awr
Tirwedd:
 

Traethau Trawiadol

Mae gan Linell Arfordir y Cambrian filltiroedd o draethau ysblennydd. Mae amrywiaeth fawr o draethau godidog, llawer ohonynt â dyfarniadau, mewn mannau glan môr megis: Aberystwyth, Borth, Aberdyfi, Tywyn, Abermaw, Harlech, Criccieth a Phwllheli. Yn ogystal â’r traethau mae’r mannau hyn yn cynnig hoff bethau traddodiadol megis siopau pysgod a sglodion, caffis, gwerthwyr hufen iâ a diodydd oer, tafarndai a siopau roc a swfenîrs.
Os ydych am ddianc o’r torfeydd mae modd cyrraedd traethau tawelach o rai o’r gorsafoedd llai ar Linell yr Arfordir, gan gynnwys: Fairbourne, Llanaber, Talybont, Dyffryn Ardudwy, Llanbedr, Llandanwg ac Abererch. Mae’r traethau a grybwyllir o fewn pellter cerdded i’r gorsafoedd rheilffordd a enwir.

Crwydrau Ger y Lli

Anghofiwch eich gofidion drwy gerdded rhai o draethau gorau’r DU heb orfod defnyddio’r car! Pam ddim ceisio’r 3 Crwydr Ger y Lli gwych yma rhwng gorsafoedd ar Aberystwyth Reilffordd Arfordir y Cambrian?

Diogelwch yn gyntaf

Mae’n hanfodol eich bod yn gwirio amserau’r llanw cyn ymgymeryd ag unrhyw un o’r Crwydrau Ger y Lli yn ogystal â chymryd i ystyriaeth amodau tywydd lleol. Dylsech geisio Crwydr os ydych yn hyderus y medrwch ei orffen! Mae rhifau ffôn yr harbwr feistri priodol wedi ei ddarparu ar gyfer pob Crwydr neu gysylltwch â Uned Morwrol Cyngor Gwynedd ar 01758 704 066 - Byddant OND yn medru darparu gwybodaeth ffeithiol ar amserau’r llanw NID os yw’n ddiogel i ymgymeryd â’r trywydd! Mae angen cerdded a chroesi ffordd a rheilffordd (mewn mannau y caniatwyd yn unig) tra’n ymgymeryd â rhai o’r Crwydrau Ger y Lli - byddwch yn ofalus yn y mannau yma a chymerwch ofal arbennig o blant a chŵn.

Aberdyfi - Tywyn

700 990 Aberdyfi -Tywyn

Pellter: 4.75 milltir
Amser: 2 - 4 awr
Map: Explorer OL23 yr Arolwg Ordanance (cyf. grid: SN607961)
 

Llanaber - Talybont

700 990 Llanaber - Talybont

Pellter: 3 milltir
Amser: 1 - 3 awr
Map: Explorer OL18 yr Arolwg Ordanance (cyf. grid: SH599180)
PERYGL! Ceisiwch y trywydd yma OND yn ystod y DISTYLL a chymerwch ofal ar greigiau llithrig ger y man cychwyn!
Abererch - Pwllheli 

Pellter: 3 milltir
Amser: 1 - 3 awr
Map: Explorer 254 yr Arolwg Ordanans (cyf. grid: SH403362)
 
990 700 Abererch - Pwllheli

Nid yw Cyngor Gwynedd yn gyfrifol am unrhyw gynnwys allanol

Adran Economi a Chymuned, Cyngor Gwynedd, Caernarfon LL55 1SH | Hawlfraint © Cyngor Gwynedd 2019 | Telerau ac Amodau | Preifatrwydd  | [email protected] | 01286 679686
GwyneddConwy