A   A   A
700 267 Castell Harlech Castle

Harlech

Tref fechan gwerth chweil, nid yn unig oherwydd y golygfeydd ar draws y twyni tywod ond hefyd oherwydd ei chastell canoloesol ar gopa’r graig sy’n Safle Treftadaeth y Byd UNESCO. Mae datblygiadau diweddar yn cynnwys canolfan ymwelwyr newydd syfrdanol, gyda chyfleusterau dehongli celf, a chaffi, Caffi'r Castell, sydd ag eisteddle lle gallwch chi sipio espresso yn edrych yn urddasol dros y gwastatir tuag at yr Wyddfa yn y pellter.

Pont Ymwelwyr Castell Harlech Castle Visitor Bridge

Mae cyrraedd yma mor hawdd, wrth i Ffordd yr Arfordir ddynodedig Croeso Cymru fynd heibio i'r dref, mae'r rheilffordd y Cambrian Coast yn aros yma, edrychwch am amserlenni ar wefan Cyngor Gwynedd, ac mae yna wasanaeth bws rheolaidd sy'n cysylltu y dref i Borthmadog ac Abermaw. Mae hyd yn oed Fws Harlech Hoppa sy'n cysylltu'r traeth gyda'r dref uchaf, sydd ynddo'i hun yn rhoi syniad o ddaearyddiaeth y lleoliad syfrdanol hwn. Mae yna olygfeydd godidog ar gael o'r dref tuag at Benrhyn Llŷn.

Traeth Harlech Beach

Mae atyniadau yn cynnwys siopau crefftau a chanolfan hamdden ragorol gyda phwll nofio dan do, caffi a wal ddringo newydd dros 30 troedfedd o uchder, yr un fwyaf cyffrous yn ne Eryri. Mae'r traeth tywodlyd hir gyda'i dwyni enfawr yn hynod boblogaidd, ac mae rhan ohono'n helpu i wneud cwrs golff brenhinol Dewi Sant ymhlith y goreuon yng Nghymru. Mae traeth arall hefyd yn Llandanwg, tafliad carreg i ffwrdd, a reolir gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, sy'n brolio caffi traeth hyfryd, Y Maes. Mae hwyl i'r teulu i gyd gerllaw yn Llanfair, ym Mharc Fferm y Plant, atyniad addas ar gyfer pob tywydd, lle gall plant weld eu hoff anifeiliaid ar y fferm,ac yn yr un lleoliad mae Chwarel Hên Llanfair, lle gallwch chi edrych ar yr ogofâu a adawodd y chwarelwyr dros 100 o flynyddoedd yn ôl.

Chwareli Hen Llanfair Slate Caverns

Ewch i ymweld â’r Lasynys Fawr (oddi ar y B4573 i’r gogledd o Harlech), tŷ hanesyddol yn dyddio yn ôl i’r 16eg ganrif a chartref i Ellis Wynne, yr awdur o’r 17eg/18fed ganrif (cysylltwch â 01766 781395 am fanylion ymweld o flaen llaw).

Mae Llwybr Arfordir Cymru ar stepan drws Harlech, a gallwch chi wneud taith gerdded fer gymharol hawdd oddi ar y llwybr sydd yn mynd â chi i mewn i Harlech, dyma'r Daith Branwen , ac mae'n werth gweld y golygfeydd ar ôl ymgymryd â'r dringo serth i'r castell ar y diwedd.

Ar ôl taith gerdded blinedig, mae bwyta'n bleser yn y dref, gan fod dewis eang o fwytai ar gael, gyda'r enwog Castle Cottage, Bwyty gydag Ystafelloedd wedi ei raddio'n 5 seren ac wedi ennill sawl gwobr am ei arlwy blasus. Mae wedi ei leoli ychydig tu ôl i'r castell, ac yn cynnig profiad bwyta sy'n cyfuno bwyd lleol o'r radd flaenaf mewn awyrgylch hamddenol a chyfeillgar. Blaswch hufen iâ blasus Hufenfa Castell, mwynhewch fwydlen bistro Eidalaidd yn As.Is, neu mwynhewch Bysgod a Sglodion Harlech.

Castle Cottage Restaurant

Ewch i wefanVisit Harlech am restr o'r llefydd bwyd sydd ar gael yn Harlech.

Cynhelir nifer o ddigwyddiadau yn Harlech, llawer ohonynt yn y Castell, gallwch ddod o hyd i fanylion am y rhain ar Digwyddiadau Castell Harlech . Ar 27ain Hydref 2018, cynhelir digwyddiad terfynol Gŵyl Tân a Môr y dref, gŵyl sy'n cofnodi chwedl Meirion a'i ymgais i harneisio pŵer Torc Harlech hudolus. Mae mwy o wybodaeth am y digwyddiad hwn, a'r cefndir hanesyddol iddo, ar Gŵyl Tân a Môr Harlech .

DOLENNI PERTHNASOL AR Y WE

Harlech
Harlech - Fideo YouTube

Nid yw Cyngor Gwynedd yn gyfrifol am unrhyw gynnwys allanol

Adran Economi a Chymuned, Cyngor Gwynedd, Caernarfon LL55 1SH | Hawlfraint © Cyngor Gwynedd 2019 | Telerau ac Amodau | Preifatrwydd  | [email protected] | 01286 679686
GwyneddConwy