A   A   A

Gweithgareddau Dŵr a Phethau i'w Gwneud

Ar y dŵr

Oddeutu 200 milltir o arfordir.  Traethau mawr.  Cildraethau bychan.  Slipffyrdd, harbwrs a marinas.  Aberoedd hynod brydferth.  Moroedd, llynnoedd ac afonydd.  Mae gennym y lleoliadau a’r cyfleusterau hamdden ar gyfer bob math o chwaraeon dŵr – syrffwyr a hwylwyr profiadol sydd â heli’n llifo drwy’u gwythiennau neu’r rhai sydd am badlo’n bwyllog mewn llyn.  Yr hwyl fwyaf - yn ôl rhai - a gewch mewn siwt wlyb yw ar wyliau wakeboardio neu syrffio ym Mhen Llŷn (mae wakeboardio yn Abersoch yn arbenigedd lleol yn ogystal â syrffio ym Mhorth Neigwl gerllaw). Gall hwylwyr ddewis rhwng dyfroedd cysgodol Afon Menai neu ddyfroedd agored Bae Ceredigion neu Fôr Iwerddon. Yn fewndirol, mae yna lynnoedd fel Llyn Brenig, sy’n gartref i glwb hwylio uchaf y DU, gyda gwynt sy’n berffaith ar gyfer dysgu hwylio a hwylio’n gystadleuol.

Marinas a hwylio

Oes yna borthladd prydferthach nag Aberdyfi yng ngheg Aber Dyfi â’r mynyddoedd yn gefn iddi? Mae’n berffaith, un o leoliadau hwylio’r nefoedd. Mae lleoliadau eraill yn cynnwys Abermaw, Porthmadog, Caernarfon a’r Felinheli. Y mwyaf ohonynt i gyd yw Hafan Pwllheli, marina modern sydd gyda’r gorau yn y byd sy’n rhoi mynediad i rai o’r dyfroedd hwylio gorau yn y DU, gyda dros 400 o angorfeydd a chyfleusterau ar y tir ardderchog.

Ar lannau’r Fenai

Ydych chi awydd dysgu hwylio neu wella eich sgiliau chwaraeon dŵr?  Mae Canolfan Chwaraeon Dŵr Cenedlaethol Plas Menai ger Caernarfon yn rhedeg amrywiaeth eang o gyrsiau a gwyliau antur. Mae mewn lleoliad perffaith ar lannau’r Fenai, gyda dyfroedd sy’n ddelfrydol ar gyfer hwylio, hwylfyrddio, canŵio a mynd mewn cychod pŵer ac mae modd cael mynediad rhwydd at y môr agored oddi yno hefyd.

Dŵr gwyn, migyrnau gwyn

‘Mae’r olygfa yn gwibio heibio, ond does dim amser i gymryd sylw ohoni’, meddai’r awdur awyr agored byr o wynt Jon Sparks wrth iddo reidio rafft wynt gwyllt yn y Ganolfan Ddŵr Genedlaethol ger Bala. ‘Mae tri llwybr y gallwch eu dilyn.   Defnyddir llwybr Tryweryn Uchaf ar gyfer teithiau rheolaidd a sesiynau blasu.  Dewis arall atyniadol yw Saffari Tryweryn, sy’n daith pedair milltir i lawr Tryweryn Isaf.  Os nad yw hyn yn ddigon, mae llwybr Tryweryn Arbennig yn cyfuno’r afonydd uchaf ac isaf ar un daith fawr. Nid oes rhaid i chi fod ag unrhyw brofiad blaenorol i gymryd rhan yn y sesiynau, dim ond parodrwydd i roi cynnig arni a derbyn y byddwch yn siŵr o fynd yn wlyb at eich croen.’  

Mynd ar gwch (neu ganŵ)

Llyn Tegid, Y Bala yw’r llyn naturiol mwyaf yng Nghymru.  Mae potensial y llyn ar gyfer chwaraeon dŵr yn fawr hefyd ac mae cwmnïau lleol yn cynnig gweithgareddau hwylio, canŵio a hwylfyrddio.  Mae llynnoedd eraill ar gyfer chwaraeon dŵr yn cynnwys Llyn Gwynant ger Beddgelert, Llyn Padarn yn Llanberis, Llyn Geirionydd sydd wedi’i guddio yn Fforest Gwydyr, Llynnau Mymbyr ger Capel Curig, Llyn Trawsfynydd a Llyn Brenig.

Awydd mynd i bysgota? Ble i fynd, dyna’r cwestiwn?

Ar hyd yr arfordir gellir pysgota môr o draethau tywod a cherrig mân, aberoedd a glannau caregog.  Neu plymiwch yn ddyfnach a llogwch gwch o fannau megis Conwy, Y Fenai, Abersoch, Pwllheli, Abermaw ac Aberdyfi.  Mae pysgotwyr helwriaeth yn hoff o’r fan hon hefyd.  Nid oes neb yn siŵr faint o lynnoedd sydd gennym mewn gwirionedd – yn sicr mae gennym dros 100. Ac nid ydym chwaith wedi mesur bob milltir o’n ffrydlifiau mynyddig niferus a’n afonydd hamddenol.  Mae pysgota bras da hefyd mewn lleoliadau fel Llyn Trawsfynydd. Ar gyfer pysgota brithyll melyn does dim curo Llyn Myngul yn y mynyddoedd ger Abergynolwyn, tra bo Pysgodfa Eisteddfa ger Cricieth yn cynnig y gorau o ddau fyd - mae’n lleoliad pysgota bras a brithyll gyda dim llai na phump o lynnoedd.

700 267 (610x233) Pysgota Afon Glaslyn Fishing

Mae popeth wedi’i gloriannu

Mae’r llawlyfr newydd rhad ac am ddim, Eryri y Lleoliad Actif yn llawn o wybodaeth bellach ar chwaraeon dŵr yn ogystal â rhestr o’r holl weithgareddau rydym yn eu cynnig. 

Adran Economi a Chymuned, Cyngor Gwynedd, Caernarfon LL55 1SH | Hawlfraint © Cyngor Gwynedd 2019 | Telerau ac Amodau | Preifatrwydd  | [email protected] | 01286 679686
GwyneddConwy