A   A   A
Llechwedd Antur Stiniog

Gweithgareddau a Phethau i'w Gwneud

Stones Tale

Teithiau tywys o gwmpas Cricieth, Eryri, Gwynedd, yn edrych ar y straeon sydd gan y tirwedd, y creigiau a'r afonydd i'w dweud. Daeareg, Tirwedd ac Archaeoleg Afonydd ar ei fwyaf hwyliog! Mae pedwar taith ar gael: traeth, afon a choedlannau, aber afon ac adeiladu cychod ym Morth-y-Gest. Gan mai Blwyddyn Chwedlau yw hon, mi fyddan ni yn cynnig sesiynau adrodd straeon chwedlau Cymru. Dewch i ymuno â ni!
Am fwy o fanylion ewch i: www.a-stones-tale.co.uk


Gradient Adventure

Llenwch eich diwrnod ag adrenalin. Nofiwch, llithrwch, abseiliwch neu gwibiwch ar y weiren wib hyd yn oed i lawr rhai o hafnau a cheunentydd trawiadol Eryri. Yn syml, dyna yw hafnwibio; antur go iawn. Os yw hynny’n swnio’n ormod i chi, yna mae sgrialu ceunentydd yn ddewis perffaith. Llawn cymaint o hwyl i’r rhai llai mentrus. Mae Gradient Adventure yn arbenigo mewn cynnig cyfleoedd cyffrous i hafnwibio a sgrialu ceunentydd ym Mharc Cenedlaethol Eryri. Mae Gradient Adventure, sy’n eiddo Glyn Calland, ac yn cael ei redeg ganddo hefyd yn cynnig amrywiaeth eang o anturiaethau awyr agored cyffrous eraill, fel aforgampau, dringo, mynydda, cerdded mynyddoedd, ceufadu a chanŵio. Mae Glyn yn Hyfforddwr Mynydda, Hyfforddwr Canŵio ac athro cymwysedig. Mae wedi byw a gweithio yn Eryri am 20 mlynedd. Am ragor o fanylion ewch i: : www.gradientadventure.co.uk

Gradient Adventure

Anelu Aim Higher - Sgiliau Mynydda

Mae Anelu Aim Higher wedi ei lleoli yn Eryri ac yn darparu amryw o weithgareddau awyr agored. Rydym yn cynnig teithia arweinedig trwy'r flwyddyn yn cynnwys ar Y Wyddfa, cyrsiau cyfeillgar fel sgiliau bryn a mynydd yn ogystal â gweithgareddau mwy technegol fel dringo ar graig neu dan do ac abseilio. Rydym hefyd yn cynnig sesiynau gwyllt grefft deuluol, teithiau natur, gwersylla gwyllt a theithiau hanesyddol.

Anelu Aim Higher - Mountaineering Skills

Stephen Jones sy berchen ar y cwmni ac mae mynyddoedd wedi bod yn rhan o fywyd Stephen ers dros 25 mlynedd. Mae ei deithiau wedi ei denu o Fethesda, ei bentre’ genedigol yn Nyffryn Ogwen, i Ffrainc, y Swistir, Ewrop, Norwy a hefyd rhannau o Dde America. Mae Stephen wedi gweithio ar hyd mynyddoedd yr Alban, Y Llynnoedd a Dartmoor yn ystod yr Haf a’r Gaeaf. Mae Stephen gyda chymhwyster Arweinydd Mynydd Haf a Gaeaf yn ogystal â phrofiad milwrol yn y Royal Marines a hefyd fel hyfforddwr sgïo. Mae Stephen a'r tîm sy'n gweithio gyda fo yn anelu i roi profiad hwylus a diogel i chwi pob tro.

Mae Stephen fel darparwr swyddogol yr 'Adventure Activities Licensing Service' (AALS) yn gallu cynnig gweithgareddau a rhaglen i ysgolion, mudiadau a theuluoedd. Ar ben hyn mae’n cynnig cyrsiau achrededig sgiliau bryn a mynydd o dan faner Mountain Training. Cymraeg yw prif iaith Stephen ac mae’n awyddus i hysbysu'r iaith Gymraeg a hanes yr ardaloedd. Mae hefyd yn awyddus i hysbysu atyniadau a chymunedau Cymru ac Eryri yn arbennig.

Psyched Paddleboarding

Yma yn Psyched Paddleboarding, rydym yn padl-fyrddio mewn llefydd hyfryd. Wedi ei sefydlu gan Sian Sykes, hyfforddwr awyr agored cwbl gymwys, proffesiynol a chyfeillgar, sydd wedi ymsefydlu yn Môn ac Eryri yng Ngogledd Cymru. Ei chenhadaeth yw i ysbrydoli eraill, ac i gynnig profiad unigryw a chofiadwy yn padl-fyrddio wrth sefyll (SUP), naill wrth gerdded i lyn distaw yn Eryri, neu arloesi arfordir creigiog, garw Ynys Môn. Mae padl-fyrddio wrth sefyll yn ffordd gwych o ddarganfod golygfeydd godidog Gogledd Cymru ac ail-gysylltu gyda natur. Mae Sian yn darparu offer a chyfarwyddyd o safon uchel i'w gwestai. Mae Psyched Paddleboarding yn darparu Anturiaethau Dydd cyffrous, Cyflwyniad i SUP, Arweiniad i SUP, Sgiliau Ymwybyddiaeth a Diogelwch SUP a llogi SUP. Rydym hefyd yn cynnig gwyliau cyffrous, fel encilion SUP yn Môn. Mae gan Sian brofiad helaeth o arwain ymdeithiau, ac mae hi'n gallu paratoi chi ar gyfer eich profiad SUP hefyd.
Ewch i'n gwefan am ragor o fanylion  www.psychedpaddleboarding.com

Paintball Bangor

Un o'r llefydd gorau i saethu paent  (paintball) yng Nghymru. Mae'r parc ger Bangor yng Ngogledd Cymru, gyda golygfeydd godidog o Eryri. Dewch i fwynhau amryw o sialensiau gwahanol yn y parth gan gynnwys 'Sniper' a 'Bridge Game.' Ffordd wych i ddathlu penblwydd, 'stag night' neu noson blu! Ewch i'n gwefan am ragor o fanylion  www.paintballing.co.uk

North Wales Rock Climbing

Mae North Wales Rock Climbing yn cynnig amryw o weithgareddau mynydda gan gynnwys dringo tywys, sgramblo a cherdded, i sgiliau mordwyo a rheolaeth mynydd. Wedi sefydlu ym Mharc Cenedlaethol Eryri rydym yn y lleoliad perffaith ar gyfer mynediad i'r ardal gorau am ddringo a cherdded yn y DU. Byddech yn nwylo hyfforddwyr profiadol sy'n angerddol i'r awyr agored. Cysylltwch â Simon ar 07980 577525, [email protected] neu ewch i'r wefan  www.northwalesrockclimbing.co.uk

Parc Dreigiau yn Llŷn

Lleolir Parc Gweithgaredd Dragon Raiders mewn coedwig brydferth ar Benrhyn Llŷn.
Mae’r parc yn cynnwys Pel Paent, galeri saethu, llwybrau Segway ac Academi Goroesi Bear Grylls – Sialens Hanner Diwrnod. Lleolir y Parc Paent o fewn coedwig helaeth, gyda phedair ardal detholedig o gemau, sydd wedi eu cynllunio a’u hadeiladu yn arbennig o fewn coedlannau amrywiol, a phob ardal gyda’u nodweddion unigryw. Rhed y llwybr Segway drwy’r goedwig. Mae hefyd lwybrau rali i ieuenctid ( deg oed a hyn ), teuluoedd ac oedolion. Mae Academi Goroesi Bear Grylls yn falch o lansio Cyrsiau Hanner Diwrnod yng Ngogledd Cymru, ym Mharc Gweithgarwch Dragon Raiders.  Mae’r profiad hanner diwrnod yn darparu sgiliau dysgu newydd ichi yn yr awyr agored, ac i’ch cadw’n heini. Mae hwn yn feniw perffaith i ymwelwyr yn ystod y tymor gwyliau. 01766 523 119, [email protected]

Y ceffyl blaen

Mae gan ferlotwyr ddewis gwych o lwybrau ceffyl i fynd â hwy ar hyd dyffrynnoedd coediog a thraethau, ac i fyny i’n hucheldiroedd godidog.  Mae croeso cynnes i ddechreuwyr pur a marchogwyr profiadol fel ei gilydd mewn canolfannau marchogaeth ar yr arfordir ac yn y wlad. Un o’n teithiau clasurol yw trec hanner diwrnod drwy ddaear arw a mynyddoedd agored, gyda mynyddoedd Eryri ar un ochr a Môr Iwerddon ar yr ochr arall.

Golff fel y dylai fod

Y math arbennig hwnnw o golff yng Nghymru, sy’n cael ei chwarae ar gyrsiau cyfeillgar a hygyrch.  Mae gennym tua 20 o gyrsiau, gan gynnwys tri o gyrsiau mwyaf godidog y DU, cwrs Brenhinol Dewi Sant yn Harlech, y cwrs cysylltiadau clasurol yn Aberdyfi a chwrs godidog Nefyn, sy’n mwynhau’r olygfa o’r clogwyni ar hyd Pen Llŷn. Mae gennym ddewis da hefyd o gyrsiau naw twll, megis Cricieth a’r cwrs heriol ym Metws y Coed. Fe wnaeth yr athrylith James Braid ddylunio rhai o’i gyrsiau gorau yng ngogledd Cymru – fe welwch hynny wrth i chi ddilyn y Llwybr Golff James Braid newydd, sy’n cysylltu 10 o’i gyrsiau.

610 233 Clwb Golff Dewi Sant - Royal St Davids Golf Club Harlech

Dringo hafnau mawr

Neu, fel y’i gelwir weithiau, cerdded mewn ceunant. Dyma un o nifer o bethau y gellwch eu gwneud mewn canolfannau aml-weithgaredd, sy’n cynnig popeth o abseilio i adeiladu rafft, cyfeiriadu i gaiacio. A dweud y gwir, gallwch flasu’r gweithgareddau hyn yn unrhyw le’r dyddiau hyn, ond beth sy’n eu gwneud yn arbennig yw lle maent yn digwydd – mewn geiriau eraill, ein amgylchfyd ysbrydoledig, sy’n rhoi rhyw hud ychwanegol i ni dros lefydd eraill. Wedi’r cwbl, fe wnaeth y tîm cyntaf i gyrraedd copa mynydd Everest ddewis hyfforddi yma. Ac, fel y dywed Chris Wright o Eryri Bywiog, mae Eryri ‘yn dirwedd sy’n cyfuno hanes, chwilfrydedd ac antur’.

Mae Plas yn plesio

Yn ôl yr awdur awyr agored uchel ei barch, Jon Sparks, Canolfan Fynydd Genedlaethol Plas y Brenin yw’r gyrchfan awyr agored sydd â’r mwyaf i’w gynnig yn y DU. Dywed hefyd fod y ‘ganolfan yn cynnig amrediad eang o gyrsiau sy’n amrywio o gerdded i ddringo creigiau, beicio mynydd i gyfeiriadu ac achub mynydd. Mae hyfforddwyr, myfyrwyr, dechreuwyr ac arbenigwyr yn rhan o un gymuned yma, sy’n dod at ei gilydd oherwydd eu brwdfrydedd tuag at yr awyr agored.’  

Gwylio’r Adar

Mae cornchwiglod, hwyaid yr eithin a rhostogion cynffonddu ymysg trigolion Gwarchodfa Natur Conwy sy’n ‘werddon wyllt ar ymylon Eryri’.  Yn ogystal, allan yng nghanol y môr mae Ynys Enlli, oddi ar arfordir Pen Llŷn.   Mae’r adar sydd i’w gweld yn y Warchodfa Natur Genedlaethol hon yn hynod - poblogaethau dirifedi o Adar-drycin Manaw (16,000 o barau!), piod y môr, llursiaid a gwylanod coesddu.  Ond yr aderyn y mae pob gwyliwr adar gwerth ei halen yn dymuno’i weld yw’r gwalch prin.  Un o’r mannau prin y gellir gwneud hynny ym Mhrydain yw ym Mhrosiect Gweilch Glaslyn yr RSPB ger Porthmadog, ble y gallwch fod yn ddigon lwcus i’w gweld yn yr awyr neu’n nythu gan ddefnyddio’r nest-cam.  

Geochaching

Dyma’r ffordd ddiweddaraf i ddod i wybod am yr Awyr Agored. Mae o’n rhyw fath o helfa drysor hen ffasiwn sy’n defnyddio technoleg GPS gyda’r nod o ddod o hyd i drysor o’r enw geocache - wrth grwydro ymysg golygfeydd mynyddig, coedwigoedd ac arfordirol ar yr un pryd.  

Turio

Ewch danddaear gyda’r Corris Mine Explorers, y cwmni sy’n rhoi het galed a lamp i chi ac sy’n eich tywys drwy chwarel lechi a gafodd ei gweithio gyntaf yn 1836.

Cadw pethau’n wyrdd (ac yn las)

Mae mwy nag un math o wyrddni i’w gael yng nghefn gwlad ddeheuol Eryri o Aberdyfi hyd Dinas Mawddwy, a thu hwnt, ac yn Nyffryn Dyfi’n benodol. Y coedwigoedd a’r bryniau hyn, sy’n gartref i’r Ganolfan Technoleg Amgen, yw’r unig Warchodfa Biosffer UNESCO yng Nghymru, man arbennig ble mae cadwraeth a datblygu cynaliadwy yn digwydd law yn llaw. Mae Aberdyfi hefyd yn agos i fan cychwyn Pen Llŷn a’r Sarnau, Ardal Cadwraeth Arbennig sy’n gyforiog o fywyd gwyllt ac yn rhedeg ar hyd yr arfordir yr holl ffordd i Ben Llŷn.

Adran Economi a Chymuned, Cyngor Gwynedd, Caernarfon LL55 1SH | Hawlfraint © Cyngor Gwynedd 2019 | Telerau ac Amodau | Preifatrwydd  | [email protected] | 01286 679686
GwyneddConwy