Pen Llŷn

Mae Llŷn yn ddigamsyniol mewn amryw o ffyrdd. Nid oes modd i chi beidio â’i weld ar y map – y darn o dir hwnnw sy’n debyg i fraich ac yn pwyntio’n rymus at Fôr Iwerddon.  Mae ganddo hefyd hunaniaeth unigryw fel un o gadarnleoedd hanes a threftadaeth Geltaidd, y diwylliant Cymreig a’r iaith Gymraeg. Yna, wrth weld y lle – mae’n syfrdanol. Gwarchodir Llŷn fel ‘Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol’ oherwydd grymuster ei harfordiroedd arbennig sy’n cynnwys cildraethau, pentiroedd, traethau a baeau â bywyd gwyllt cyfoethog. Maent oll yn gydgysylltiol drwy gyfrwng Llwybr Arfordir Cymru lle mae posib darganfod cildraethau hanesyddol fel Porth Ysgaden ger Tudweiliog.

Os yn chwilio am lety a phethau i'w gwneud o gwmpas Llŷn yna cliciwch y linciau isod. Mae posib gweld beth sydd gerllaw wrth edrych ar waelod y dudalen rhestru ac adio'r manylion i greu eich arweinlyfr.

Llety: Rhestr I Map
Atyniadau/Gweithgareddau: Rhestr I Map
Llefydd i fwyta: Rhestr I Map

Aberdaron

Pen draw’r byd ar ei fwyaf delfrydol. Bu’r pentref pysgota hwn yn ddiwedd teithiau pererinion ar eu ffordd i Ynys Enlli, ac mae’n Warchodfa Natur Genedlaethol ryngwladol enwog oherwydd yr adar sydd yno. Roedd RS Thomas, y bardd enwog, yn byw mewn bwthyn o fewn tiroedd hyfryd Plas yn Rhiw, maenordy bychan sydd yng ngofal yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol erbyn hyn. Byddwch yn barod i gael eich swyno gan olygfeydd arfordirol syfrdanol o bentir Mynydd Mawr. Hefyd o dan rheolaeth yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol y mae Porth y Swnt, canolfan ddehongli newydd. Draw yn Felin Uchaf mae canolfan addysg i ymchwilio i ffordd o fyw a chydweithio creadigol mewn partneriaeth a’n gilydd a’n amgylchedd.  

Abersoch

Lleoliad glan y môr a chanolfan hwylio/chwaraeon dŵr hynod boblogaidd – a ffasiynol – gyda thraethau a harbwr cysgodol. Bywyd bistro prysur ynghyd â dewis da o lety ac atyniadau, sy’n cynnwys merlota, tripiau cwch a chanolfan grefftau.

Llanbedrog

Pentref glan môr hudolus gyda thraeth godidog a’r rhesiad o gytiau glan môr enwocaf o bosib – a’r mwyaf golygfaol, yn bendant – yng Nghymru. Cartref Oriel Plas Glyn-y-Weddw, canolfan gelfyddydau ac oriel flaenllaw. Mewn lleoliad da ar gyfer teithiau cerdded. Ceir hefyd ysgol saethu, i'r profiadol a cychwynwyr!

Llithfaen

Pentref wedi’i leoli mewn tirwedd hynod ddiddorol. Ceir Tre’r Ceiri ar fynyddoedd yr Eifl, pentref cynhanesyddol mewn cyflwr da rhyfeddol â thrigolion ynddo oddeutu 2,000 o flynyddoedd yn ôl. Mae Nant Gwrtheyrn, y Ganolfan Iaith a Threftadaeth, gerllaw.

Nefyn

Pentref glan môr poblogaidd ar yr arfordir gogleddol gyda harbwr, Amgueddfa Forwrol newydd a agorwyd yn 2014 a chilgant tywodlyd gosgeiddig sy’n arwain at brydferthwch Porthdinllaen. Mae ei gwrs golff ar y pentir yn anaddas i’r rhai gwangalon yn eich mysg – mae chwarae arno fel chwarae ar fwrdd llong awyrennau.  

Porthdinllaen

Ni all unman fod yn fwy perffaith na Phorthdinllaen. Pentrefan arfordirol lle ceir sawl ffotograff ohono, gyda thai a thafarn hen ffasiwn ar lan y dŵr a saif uwchlaw’r hanner lleuad o draeth prydferth. Mae’r pentref a’r traeth dan berchnogaeth yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol – cewch fynediad ar droed yn unig. 

Pwllheli

Mae gan ‘brifddinas’ Llŷn sawl rôl – mae’n gyrchfan glan môr baner las ag iddi draeth coeth, ac yn dref farchnad brysur ag orielau celf a chanolfan hwylio a chwaraeon dŵr hynod boblogaidd gydag un o’r marinâu modern gorau yn y DU. Rhydd Hafan Pwllheli fynediad i ddyfroedd hwylio deniadol Bae Ceredigion a Môr Iwerddon. Cewch weld y bywyd gwyllt – morloi, adar y môr a dolffiniaid – ar fordeithiau arfordirol. Canolfan hamdden ragorol i gadw’r plant yn ddiwyd ynghyd â Pharc Glasfryn sy’n llawn gweithgareddau. Mae tŷ canoloesol Penarth Fawr gerllaw.