Economi Ymweld Cynaliadwy Gwynedd ac Eryri 2035

Egwyddorion Ymweld Cynaliadwy Gwynedd ac Eryri 2035

Gweledigaeth: 

"Economi Ymweld er budd a lles pobl, amgylchedd, iaith a diwylliant Gwynedd ac Eryri"

Mae’r maes twristiaeth wedi bod yn derbyn sylw gan y Cyngor fel rhan o flaenoriaethau Cynllun Gwynedd. Mae nifer o drafodaethau wedi eu cynnal i ddatblygu Egwyddorion Economi Ymweld newydd ar gyfer y sir ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri gogyfer ar 15 mlynedd nesaf.

Wrth edrych i lunio ein hegwyddorion ar gyfer y dyfodol, rhoddwyd ystyriaeth i ddiffiniad o dwristiaeth cynaliadwy neu gyfrifol Sefydliad Twristiaeth y Byd y Cenhedloedd Unedig (UNWTO)

“Twristiaeth sy’n cymryd llawn ystyriaeth o’i effaith economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol presennol ac i’r dyfodol, gan ymateb i anghenion ymwelwyr, y diwydiant, yr amgylchedd a chymunedau lleol”. 

Fel rhan o’r broses o ddatblygu Egwyddorion Economi Ymweld Cynaliadwy drafft i Wynedd, ac Eryri ymgymerwyd a sawl darn ymchwil a  gweithgaredd. Bydd y cynllun terfynol yn cael i’w lansio yn ystod Gwanwyn 2022. 

Isod mae cyswllt i’r prif ddarnau o waith cefndirol sydd wedi eu hystyried hyd yma.

Egwyddorion Twristiaeth Cynaliadwy Gwynedd ac Eryri (drafft)

Nodyn Briffio ar yr Economi Ymweld yng Ngwynedd ac Eryri 2035 (Mawrth 2022)

- Adroddiad Cabinet Mawrth 2021

- Adolygiad Rheolaeth Cyrchfan

- Ariannu Blaenoriaethau Twristiaeth y Dyfodol 

Adolygiad Llety Twristiaeth Sirol

- Cyflwyniadau Rhyngwladol ar Dwristiaeth Cynaliadwy (Julian Alps, Slovenia)

- Cynllun Eryri (Parc Cenedlaethol Eryri)

- Strategaeth Parcio a Thrafnidiaeth Yr Wyddfa ac Ogwen

- Podlediadau sydd yn sôn am Twristiaeth Gynaliadwy