Cyrraedd yma a Theithio o Gwmpas

Mae Eryri Mynyddoedd a Môr dim ond ychydig oriau i ffwrdd o'r rhan fwyaf o ganolfannau poblog y DU, gyda chysylltiadau ffordd, rheilffordd a bws ardderchog. Mae oedi yn y meysydd awyr, amserau hedfan cyn cŵn caer a'r agwedd gwasgu pawb i mewn wedi pylu teithio rhyngwladol. Nid oes pryderon tebyg yma - mae Eryri mor agos byddwch yn cyrraedd cyn i chi wybod. Ewch i wefan traffig.cymru i weld beth sy'n digwydd ar ein ffyrdd.

Gwybodaeth Pwysig: 

Y wybodaeth ddiweddaraf am coronafirws (COVID-19) ar gyfer ymweld â Chymru.

Canllawiau ar ymweld â'r DU fel dinesydd o'r UE, yr AEE neu'r Swistir - Yr hyn sydd angen i chi ei wybod am groesi ffin y DU ac ymweld â'r DU.

Trên

Mae gwasanaethau trên uniongyrchol yn rhedeg i'r cyrchfannau arfordirol poblogaidd yng Ngogledd Cymru o'r rhan fwyaf o Brydain, gyda chysylltiadau tir mawr i Rheilffordd Dyffryn Conwy sy'n rhedeg drwy Barc Cenedlaethol Eryri i  Betws y Coed ac ymlaen i Flaenau Ffestiniog. Mae gwasanaethau o Ganolbarth Lloegr drwy’r Amwythig a Machynlleth yn cysylltu gyda Rheilffordd Cambrian ar gyfer gorsafoedd i Bwllheli.

Traphont Abermaw - oherwydd gwaith adfer bydd y bont ar gau o 12 Medi, 2021 hyd at 12 Rhagfyr, 2021 a 11 Medi, 2022 hyd at 11 Rhagfyr, 2022. 

National Rail 
03457 48 49 50

Trafnidiaeth Cymru
0333 3211 202

Car

Ceir mynediad cyflym uniongyrchol o Ogledd Orllewin Lloegr ar hyd yr M56 a'r A55. Mae cysylltiadau traffordd gyda Chanolbarth Lloegr hefyd yn dda ac mae’r un ffyrdd - yr M6, M5 a'r M1 - hefyd yn rhoi Gogledd Cymru o fewn cyrraedd hawdd i Dde Lloegr.

Diweddariad ar y Ffyrdd – Mae Ffordd Osgoi'r A487: Caernarfon i'r Bontnewydd yn cael ei hadeiladu ar hyn o bryd felly gallai gwyriadau fod ar waith o hyd y llwybr o'r Bontnewydd i Ffordd Osgoi'r Felinheli.

Môr

Mae Irish Ferries a Stena Line yn gweithredu gwasanaethau cyson a chyflym i Gaergybi o Ddulyn a Dun Laoghaire. Ar gyfer de Eryri mae gwasanaethau fferi sy’n mynd i Abergwaun a Doc Penfro yn ddewis defnyddiol arall.

Irish Ferries
08717 300 400

Stena Line
08447 707 070

Awyr

Mae trosglwyddiadau o byrth rhyngwladol Manceinion, Lerpwl a Birmingham yn cymryd llai na dwy awr.

Maes Awyr Manceinion
08712 710711

Maes Awyr Lerpwl John Lennon
08715 218484

Maes AwyrBirmingham
0871 2220072

Maes Awyr Môn
08703 669100

Maes Awyr Caernarfon
01286 830800
 

AC AR ÔL CYRRAEDD...

Meysydd Parcio Cyngor Gwynedd 
Mae'n bosib talu am barcio drwy ddefnyddio ap PayByPhone yn holl feysydd parcio Cyngor Gwynedd. Mae'r ap PayByPhone ar gael i'w lawrlwytho o'r App Store neu Google Play Store. Mae'r ap yn hawdd i'w ddefnyddio, ac yn rhoi dewis i chi ymestyn eich sesiwn parcio o bell. Gallwch hefyd ddod o hyd i feysydd parcio cyfagos drwy'r ap, a pinio eich lleoliad er mwyn eich helpu i ddod o hyd i'r car yn nes ymlaen. Mae'n bosib talu am barcio gydag arian parod hefyd. 

Meysydd Parcio Parc Cenedlaethol Cymru
Meysydd Parcio Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol
 

Llwybrau Cerdded i'r Wyddfa a Gwasanaeth Bws Sherpa

Mae cynllunio eich taith a parcio i gerdded Yr Wyddfa yn bwysig iawn. Gyda dros hanner miliwn o bobl yn ymweld â'r copa bob blwyddyn mae'r meysydd parcio'n gallu bod yn llawn mor fuan a 7 o'r gloch y bore! Mae'r llwybrau llawer distawach yn ystod yr wythnos ac yn gyfle gwych i gerdded gan bod penwythnosau a gwyliau ysgol yn brysur iawn. Mae'r cyfnod o ddiwedd Medi hyd at ddechrau Hydref yn amser gwych i gerdded mynydddoedd Eryri.

Gweler manylion isod am y cyfleodd parcio i'r llwybrau. Os ydych yn dymuno cerdded llwybrau'r Pyg neu'r Mwynwyr yna rydym yn eich annog i ddefnyddio'r Sherpa. Mae modd gweld a lawrlwytho amseroedd Sherpa'r Wyddfa wrth fynd i wefan Cyngor Gwynedd.

Faint yw tocyn?
Sengl oedolyn o £2
Dwyffordd oedolyn o £3
Sengl plentyn o £1
Dwyffordd plentyn o £1.50
Tocyn Dydd Sherpa'r Wyddfa £5 / £2.50  
Taliad di-gyswllt ar gael.

Mae partneriaeth y Sherpa eisiau i ymwelwyr fwynhau eu profiad yn yr ardal arbennig hon ac rydym yn croesawu eich adborth i’r Gwasanaeth Sherpa ac i’r gwasanaethau tacsi sydd ar gael i chi. Plis rhannwch eich profiad efo ni, fel bod modd i ni wella’r gwasanaethau sydd ar gael: 

trafnidiaeth@gwynedd.llyw.cymru
licensing@gwynedd.llyw.cymru
parc@eryri.llyw.cymru

Bws Arfordor Llŷn Fflecsi 

Mae eich gwasanaeth bws fflecsi O Ddrws i Ddrws newydd yn dechrau ym mis Gorffennaf 2021 yn lle’r gwasanaethau bws arfordirol tymhorol ar Benrhyn Llŷn.

Mae fflecsi Llŷn yn gweithredu dydd Gwener, dydd Sadwrn, dydd Sul a dydd Llun. Mae’r gwasanaeth yn cynnig ffordd fwy hyblyg o fynd o’ch blaen drwy eich casglu a’ch gollwng yn yr ardal ddiffiniedig, gan eich galluogi i gyrraedd ac o draethau, gwersylloedd, mannau twristaidd a gwneud teithiau lleol eraill.

Mae fflecsi wedi’i gynllunio i ddarparu mwy o symudedd mewn ardaloedd gwledig a helpu pobl i wneud teithiau lleol mewn amgylchedd diogel a hyblyg a reolir.

Tocyn 1Bws Newydd ar Gyfer Gwasanaethau yn y Gogledd

O ddydd Sadwrn 17 Gorffennaf ymlaen, bydd un tocyn yn ddilys ar bob bws* yn y gogledd. Pan fydd teithwyr wedi prynu eu tocyn 1Bws gan y gyrrwr ar gyfer taith gyntaf y diwrnod, bydd y tocyn wedyn yn ddilys iddynt deithio ar bob bws arall y byddant am ei ddefnyddio’r diwrnod hwnnw ar draws y gogledd.

Archwilio Cymru

Mae'r cliw yn y teitl - un tocyn sy'n rhoi mynediad diderfyn i chi i holl brif linellau trên Cymru a bron bob gwasanaeth bws.

Ticed Crwydro

Mae tocynnau 'North Wales Rover' yn caniatáu teithio am un diwrnod ar fysiau a threnau. 

Traveline.cymru

Nod Traveline Cymru yw rhoi cymaint o wybodaeth â phosib i chi i'ch helpu i wneud eich siwrnai unrhyw bryd, unrhyw ffordd i unrhyw le. 0800 464 00 00.

Ffordd Cymru 

Teulu o dri llwybr cenedlaethol newydd yw Ffordd Cymru, sydd yn eich arwain drwy ganol calon Cymru. Mae Ffordd yr Arfordir yn dilyn glannau’r gorllewin o gwmpas Bae Ceredigion, taith 180 milltir (290km) o hyd rhwng y môr a’r mynydd. Mae Ffordd Cambria yn dilyn asgwrn cefn Cymru am 185 milltir (300km) rhwng Llandudno a Chaerdydd, drwy eangderau gwyllt a dau Barc Cenedlaethol. Mae Ffordd Gogledd Cymru yn 75 milltir (120km) o hyd, ac yn mynd heibio i nifer o gestyll cadarn cyn croesi drosodd i Ynys Môn.