A   A   A
Ceunant Llennyrch
Mae rhanbarth Meirionnydd o Wynedd yn gartref i rai o'r enghreifftiau gorau Ewrop o Goetir Derw Atlantig. Mae’r cynefin unigryw hwn yn gyfoethog o ran bioamrywiaeth. Mae Coedwigoedd Derw Meirionnydd yn bwysig oherwydd maent wedi eu gwneud o goetiroedd naturiol a safleoedd coetir hynafol a ddifrodwyd ond a reolir bellach i’w hadfer i’w cyflwr naturiol.

Mae’r Coedwigoedd Derw bellach yn weddillion y goedwig naturiol oedd yn wreiddiol yn gorchuddio rhan fwyaf ymylon Atlantig Ewrop o Ogledd yr Alban hyd at Bortiwgal. Dylanwadir yn drwm ar yr ymyl arfordirol gan Lif y Gwlff sy’n cadw’r ardal yn gynnes ond yn wlyb. Mae hinsawdd arfordirol yr Atlantig yn creu gwahaniaeth rhwng y coedwigoedd derw yma a’r rhai yng ngweddill Prydain. Mae’r amodau llaith yn creu’r cynefin perffaith ar gyfer rhedyn, mwsoglau a llysiau'r afu, cen a ffyngau. Ni ellir gweld rhai o’r rhywogaethau a geir yng Nghoedwigoedd Derw Meirionydd yn unlle arall yn y byd. Gelwir y cynefin unigryw sy’n cynnal y rhywogaethau prin yn aml yn Goedwig Law Dymherus.

Mae wyth o warchodfeydd natur yng Nghoedydd Derw Meirionnydd sy'n cael eu rheoli gan Cyngor Cefn Gwlad Cymru. Mae tri o'r rhain wedi eu datblygu ar gyfer ymwelwyr: Coed Llyn Mair, Ceunant Cynfal a Cheunant Llennyrch.

Yn ystod y gwanwyn a'r haf, mae coetiroedd derw yn fyw gyda chân yr adar. Ymhlith yr adar sy'n nythu mae’r Tingochion, Gwybedogion Brith, Telorion y Cnau a Thelorion y Coed.

Mae ystlumod Coetiroedd Derw Meirionydd yn ei gwneud yn lle eithriadol. Mae Ystlumod Pedol Mwyaf - rhywogaeth sydd fwyaf mewn perygl – ac Ystlumod Pedol Lleiaf yn gwneud defnydd o ogofau a hen adeiladau’r ardal i glwydo a chodi ifanc. Mae canopi’r coed yn rhoi gorchudd da iddynt ac mae’r lleithder yn annog cymuned gyfoethog o bryfed iddynt fwydo arnynt. Ystlumod eraill sy’n ymddangos y coetiroedd yw'r Ystlum Hirglust, Ystlum Natterer, Ystlum Barfog, Ystlum Lleiaf ac Ystlum Mawr.

Oherwydd anhygyrchedd llawer o'r coetiroedd hyn mae rhai ohonynt yn dal mewn cyflwr bron fel newydd.
Adran Economi a Chymuned, Cyngor Gwynedd, Caernarfon LL55 1SH | Hawlfraint © Cyngor Gwynedd 2018 | Telerau ac Amodau | Preifatrwydd  | [email protected] | 01286 679686
GwyneddConwy