A   A   A
700 267 (610x233) Cerdded yn Eryri - Walking in Snowdonia (Crown Copyright)

Cerdded yn Llŷn a Pharc Cenedlaethol Eryri 

Yr Wyddfa ei hun, sydd yn 3,560 troedfedd (1,085m) o uchder, yw’r brif gyrchfan cerdded i’r mwyafrif o bobl. Y llwybrau mwyaf poblogaidd at y copa yw Llwybr Llanberis, sy’n rhedeg ochr yn ochr â Rheilffordd Mynydd yr Wyddfa ac, ychydig yn fwy anodd, Llwybr Pŷg a Llwybr y Mwynwyr. Serch hynny, mae llawer o gadwyni eraill o fynyddoedd sydd yr un mor brydferth ac yn rhoi llawn cymaint o her i gerddwyr megis Y Carneddau, Y Glyderau, Y Rhinogydd a Chader Idris. Gellir mwynhau teithiau cerdded mwy hamddenol trwy goedwigoedd a choetiroedd Dolgellau a Betws y Coed a’r bwlch rhwng y mynyddoedd yn Nhal y Llyn ac Aberglaslyn sydd ymhlith rhai o’r nifer o ddewisiadau eraill ar gyfer cerddwyr. Mae gan yr ardal rwydwaith o lwybrau beicio a llwybrau cerdded y Lonydd Glas lle na chaniateir cerbydau. Bydd y gyfres o bedwar Llwybr Llechi sef Bro Nantlle, Bro Ffestiniog, Bro Peris a Bro Ogwen yn rhoi cipolwg diddorol i chi ar dreftadaeth ddiwydiannol yr ardal.

Llwybr Llechi Eryri

Beth yw'r llwybr? Llwybr cylch 83 milltir sy’n galluogi cerddwyr i ddarganfod treftadaeth diwydiannol pentrefi chwarelyddol Eryri ydy hwn.

Mae’r llwybr, a rhan ariennir gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri, yn cychwyn yn Aber Ogwen ger Bangor ac yn gorffen ym Methesda a mae’n denu cerddwyr i bentrefi Llanllechid, Bethesda, Llanberis, Waunfawr, Nantlle, Rhyd Ddu, Beddgelert, Croesor, Ffestiniog a Phenmachno. Mae’n mynd heibio nifer o fentrau cymdeithasol a chyfleusterau cymunedol ac mae’n darparu cyfleoedd i bobl gael well dealltwriaeth a gwerthfawrogiad o dreftadaeth llechi'r ardal.

Mae noddwyr y Llwybr, Grŵp Gweithred Cymunedol Cwm, Cwm Penmachno, Betws y Coed, yn cydnabod y cymorth sylweddol wrth ddatblygu'r Llwybr a ddarperir gan Gynghorau Gwynedd a Chonwy, Y Cerddwyr, Cymdeithas Eryri ac, yn benodol, swyddogion a wardeiniaid Parc Cenedlaethol Eryri.

Ewch i www.snowdoniaslatetrail.org i lawrlwytho mapiau a chyfarwyddiadau`r llwybr, ac i ddarllen am y nifer o nodweddion ac atyniadau ar hyd y Llwybr.

Teithiau Cerdded Hydrefol Betws-y-Coed

Ystyr llythrennol Betws-y-Coed ydi “tŷ gweddi yn y goedwig", a'r lle delfrydol i fyfyrio am natur, yn enwedig yn y misoedd hydrefol lliwgar. Mae yn ddewis o deithiau cerdded o gwmpas Betws-y-Coed, lle gallwch brofi y gorau o liwiau'r tymor, gydag ambell syrpreis ar y ffordd, megis Llyn Elsi. Manylion am y teithiau yma.

Llyn Elsi

Cylchdeithiau o’r Cerdded Arfordirol

I wneud y mwyaf o’r cynnig cerdded arfordirol mae 18 cylchdaith wedi eu datblygu gan Cyngor Gwynedd drwy gefnogaeth Cronfa Cymunedau’r Arfordir y Loteri Fawr. Mae’r cylchdeithiau yn rhoi cyfle i chi fwynhau’r Llwybr Arfordir, ond hefyd i werthfawrogi’r byd natur, treftadaeth, diwylliant a cyfleon antur sydd ar gael o fewn y pentrefi a threfi cyfagos. Mae manylion y teithiau ar gael yma.

Teithiau Cerdded Mud a Routes

Os yn chwilio am ragor o deithiau cerdded yn ardal Llŷn ac Eryri yna ewch i wefan Mud and Routes sydd efo llawer iawn o ddewis. Mae modd gweld mapiau, lawrlwytho ffeiliau GPX ac hyd yn oed rhannu eich llwybr cerdded chi.


Llwybr Arfordir Cymru

700 536 (196x150) Yfed A Golygfa - Drinking With The View 700 536 (196x150) Cerddwr Yn Edrych Ar Y Map - Walker Looking At Map
Mae’r llwybr yn dilyn arfordir Gwynedd gyfan gan gychwyn yn Llanfairfechan yng ngogeldd y sir, ac yn ymestyn 180 milltir i ochrau Machynlleth yn ne y sir. Wrth ddilyn y llwybr cewch werthfawrogi ysblander tirwedd amrywiol yr ardal, ble ceir cilfachau bychain, traethau eang, clogwyni geirwon a rhostiroedd gwyllt. Mae’r llwybr yn ran o Lwybr Arfordir Cymru, sef y llwybr 870 milltir sy’n ymestyn o amgylch holl arfordir Cymru. Am ragor o wybodaeth, gan gynnwys mapiau i’w llawrlwytho, ewch i wefan Llwybr Arfordir Cymru www.llwybrarfordircymru.gov.uk

Cylchdeithiau Digidol Llŷn

Llwybrau Digidol Llŷn. Pum taith wych i weld y gorau o’r penrhyn gan gynnwys. Plas yn Rhiw, Plas Glyn y Weddw, Porthdinllaen, Aberdaron and Nefyn. Gallwch eu lawrlwytho yn rhad ac am ddim i’ch iPhone, iPad neu ffôn Android o www.ahne-llyn-aonb.org

App Cerdded - Teithiau Cylchol ar hyd y Llwybr Arfordir yng Ngogledd Cymru

Datblygwyd yr App gan Geosho ac mae'n rhoi y cyfle i gerddwyr cael eu tywys ar hyd y llwybr yn defnyddio technoleg GPS y ffôn. Mae system mapio Rogue yn eich galluogi i weld eich cynnydd ar hyd y llwybr y syfrdanol yma o gwmpas Gogledd Cymru ac Eryri. O fewn yr App mae testun gyda manylion am y daith gyda gwybodaeth diddorol am yr hyn a welir, bywyd gwyllt ac hanes ac wrth gwrs y golygfeydd bendigedig. Mae tri o'r saith llwybr yn ardal Eryri Mynyddoedd a Môr. Mae un wedi cael ei ddatblygu o gwmpas Llithfaen (Tre'r Ceiri) lle welwch un o'r golygfeydd gorau o'r arfordir ar hyd Gogledd Cymru. Mae'r llwybr yn Porthmadog/Borth y Gest yn mynd a chi o gwmpas un o aberoedd prydfertha Cymru lle mae'r llwybr yn Abermaw yn mynd a chi ar draws un o bontydd enwocaf Cymru, Bont Abermaw, ac ar hyd traeth tywodlyd hir. Mae rhagor o fanylion gan gynnwys linc i'r App a PDF o'r llwybr ar eu gwefan.

Llwybrau'r Ddyffrynnoedd Llechi

O ddiwedd y 18ed Ganrif hyd at gychwyn yr 20ed Ganrif roedd cymunedau dyffrynnoedd llechi Gwynedd – Ogwen, Peris, Nantlle, Blaenau Ffestiniog a Chorris – yn ardaloedd diwydiannol prysur a deinamig. Rhyngddynt roedd dros 60 o chwareli a mwynfeydd yn cyflogi dros 18,000 o bobl. Creodd y chwarelwyr a’u teuluoedd gymunedau unigryw oedd yn bennaf yn Gymraeg eu hiaith ac Anghydffurfiol eu crefydd.

196 280 Clawr Llwybrau'r Dyffrynnoedd Llechi - Slate Valleys Path Cover
Aran Pen Llyn

Taith Mari Jones

Wrth ddilyn y daith linol hon, byddwch yn cerdded am 28 milltir ac yn mwynhau tirwedd godidog yr hen sir Feirionnydd; byddwch yn cychwyn y daith mewn dyffryn hardd wrth droed Cadair Idris ac yn terfynu wrth lannau Llyn Tegid. Byddwch yn cerdded ar lwybrau fydd â chaniatâd y tirfeddiannwr wedi ei sicrhau cyn mynd arnynt ac ar hyd rhai ffyrdd cyhoeddus; aiff y daith â chi dros fynydd-dir hardd a thrwy goetiroedd; ar hyd ffyrdd rhamantaidd cefn gwlad a ffyrdd mwy, prysurach. Byddwch yn rhyfeddu at lynnoedd a mynyddoedd hyfryd o’ch cwmpas.

Llwybr Mary Jones (PDF, 1.69MB)
Cymdeithas y Beibl - Bible Society


196 280 Mary Jones

Mae Byd Mary Jones yn ganolfan ymwelwyr ac addysg sy’n adrodd stori Mary Jones a Thomas Charles, ac effaith y llyfr sy’n gwerthu orau’n y byd – ar Gymru a’r byd!  Ewch i'r wefan am ragor o fanylion.

Taith Gerdded Dinas Oleu Abermaw

Mae'r daith yn mynd â chi o ganol tref Abermaw drwy'r strydoedd cul troellog serth o'r hen dref ac i fyny i ben y bryn sydd wedi ei orchuddio gan eithin, a elwir yn Dinas Oleu (Citadel of Light). Wrth i chi wneud eich ffordd i fyny, ceir golygfeydd dramatig dros Aber Mawddach a Bae Ceredigion - sy'n ymestyn tuag at Benrhyn Llyn. Mae'r daith gerdded yn gyfoethog mewn hanes a byddwch yn archwilio'r darn cyntaf o dir a roddwyd i'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn 1895 gan Mrs Fanny Talbot.

> Llwybr: Cerdded
> Graddfa: Cymedrol
> Pellter: 1.2 milltir (2 km)
> Amser: 2 awr
> Map OS : Hamdden Awyr Agored (OL 18)
> Tirwedd: Mae'r llwybr yn serth a garw mewn mannau. Gall fod yn llithrig pan yn wlyb.
 
> Cyfleusterau: Amrywiol siopau a chaffis yn y dref.
> Cysylltwch â: 01341 440238
> Sut i gyrraedd yma: Gweler y wefan isod.Taith Gerdded Rhaeadr Ddu a Choed Ganllwyd

Mae hon yn daith gerdded ar lan y dŵr mawr, gan fynd â i chi ochr yn ochr â'r Afon Gamlan gythryblus a heibio'r rhaeadrau godidog Rhaeadr Ddu. Maen nhw'n edrych yn wahanol bob tro y byddwch yn ymweld, yn dibynnu ar lawiad, tywydd a golau.

> Llwybr: Cerdded
> Graddfa: Cymedrol
> Pellter: 2 filltir (3.2km)
> Amser: 1 awr 30 munud
> Map AO: Landranger 124
> Tirwedd: Cymysgedd o darmac, llwybrau glaswelltog (gall fod yn fwdlyd), llethrau creigiog. Croeso i gŵn, o dan reolaeth agos mewn coetir ac ar dennyn byr ar dir fferm. Os gwelwch yn dda glanhewch ar ôl eich ci.
 
> Sut i gyrraedd yma: Gweler y wefan isodTaith Gerdded Stad Dolmelynllyn

Gweler ysblennydd Rhaeadr Ddu ac olion diddorol y mwynglawdd aur Cefn Coch.
> Llwybr: Cerdded
> Graddfa: Cymedrol
> Pellter: 4 milltir (6.4km)
> Amser: 4 awr
> Map AO: Landranger 124
> Tirwedd: Coetir, llwybrau glaswellt, mae rhai tarmac. Gall fod yn fwdlyd. Serth mewn mannau. Giatiau mochyn, ysgol a chamfeydd camu-drosodd. Croeso i gŵn, o dan reolaeth agos mewn coetir ac ar dennyn ar dir fferm. Os gwelwch yn dda yn clirio ar ôl eich ci.
 
> Cysylltwch â: 01341 440238
> Sut i gyrraedd: Gweler y wefan isodTaith Cerdded Llyn, Dolmelynllyn

Mae'r llyn addurnol hwn wedi cael ei adfer yn ddiweddar gyda llwybrau a llwyfannau gwylio newydd sy'n ymestyn allan dros ymyl y llyn. Mae'n lle gwych i wylio bywyd gwyllt ac mae wedi cael ei ddatblygu gyda hygyrchedd mewn golwg, felly mae'n berffaith ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn.

> Llwybr: Cerdded
> Graddfa: Hawdd
> Pellter: 0.6 milltir (0.9km)
> Amser: 30 munud
> Map AO: Landranger 124
> Math o Dir: Hawdd iawn, tir gwastad, wyneb caled, sy'n addas ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn. Mae croeso i gŵn ar dennyn; os gwelwch yn dda glanhewch ar ôl eich ci.
> Cysylltwch â: 01341 440238
> Sut i gyrraedd: Gweler y wefan isodTraethau Trawiadol

Mae gan Linell Arfordir y Cambrian filltiroedd o draethau ysblennydd. Mae amrywiaeth fawr o draethau godidog, llawer ohonynt â dyfarniadau, mewn mannau glan môr megis: Aberystwyth, Borth, Aberdyfi, Tywyn, Abermaw, Harlech, Criccieth a Phwllheli. Yn ogystal â’r traethau mae’r mannau hyn yn cynnig hoff bethau traddodiadol megis siopau pysgod a sglodion, caffis, gwerthwyr hufen iâ a diodydd oer, tafarndai a siopau roc a swfenîrs.

Crwydro ger y Lli / Seaside Stroll
Adran Economi a Chymuned, Cyngor Gwynedd, Caernarfon LL55 1SH | Hawlfraint © Cyngor Gwynedd 2019 | Telerau ac Amodau | Preifatrwydd  | [email protected] | 01286 679686
GwyneddConwy