A   A   A

Yn y Mwd

Mae ardal Eryri Mynyddoedd a Môr yn hafan ar gyfer beicio mynydd. Wrth reswm, mae gennym y tirwedd ar ei gyfer, ond mae gennym hefyd y cyfleusterau i gyd-fynd a hynny.

Cyflwynwyd y gamp yn ei llawn fri i'r DU gydag agoriad y llwybrau cyntaf a wnaed gan ddyn ym Mharc Coed y Brenin yn gynnar yn y 1990au. Wedi hynny, mae pethau wedi gwella a gwella. Mae'r parc newydd agor estyniad gwerth £1.7m i'w Canolfan Ymwelwyr gyda siop feics newydd, canolfan logi a chwrs sgiliau beic i ddechreuwyr.

Mae Blaenau Ffestiniog yn chwarae ei rhan hefyd. Mae'r ganolfan feicio mynydd newydd yno, Antur Stiniog, sydd wedi'i lleoli yn chwarel lechi Llechwedd, yn rhyfeddu beicwyr lawr allt. Dyma rai sylwadau sy'n canmol y lle i'r cymylau, ar www.ibikes.com, safle MTB adnabyddus iawn.

'Amazing Antur! Never been anywhere like it, some of the best trails in Wales and around the UK. I would say maybe top 15 in Europe!'
- Lewis Bradley

'Fun, fun and more fun! A brilliant addition to the N Wales mtb scene. Super efficient...and 4 fab trails.'
- Kath G

Nodyn

Dylai beicwyr gadw mewn cof, er bod gan feicwyr hawl gyfreithiol i feicio ar lwybrau marchogaeth, mae'r Gyfraith (Adran 30, Deddf Cefn Gwlad 1968) yn ei gwneud yn ofynnol i feicwyr ildio'r ffordd i gerddwyr a marchogwyr bob tro. 

Ar yr Wyddfa, mae hyn yn arbennig o bwysig pan fod yna lefelau eithriadol o uchel o gerddwyr yn defnyddio llwybrau Llanberis, Rhyd Ddu a'r Snowdon Ranger.

Mae'r cytundeb gwirfoddol a ganlyn i ddatrys y broblem wedi'i negodi rhwng Cyngor Chwaraeon Cymru, Cyngor Gwynedd ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, 10.00yb hyd 5.00yh o 1 Mai - 30 Medi - Os gwelwch yn dda peidiwch a beicio i gopa'r Wyddfa neu o gopa'r Wyddfa yn ystod y cyfnod hwn. O fis Hydref tan ddiwedd mis Ebrill - Mynediad llawn.

Beicio oddi ar y Ffordd 

Ceir mynediad i feicio oddi ar y ffordd ar hyd yr hawliau tramwy cyhoeddus a ganlyn yn unig, gan fod y rhan fwyaf o'r tir yn cael ei ffermio neu mewn perchnogaeth breifat. 

Llwybrau marchogaeth - rhaid i feicwyr ildio i gerddwyr a marchogwyr.

Ffyrdd a ddefnyddir fel llwybrau cyhoeddus - ar gael i feicwyr fel arfer.

Ffyrdd gwledig di-ddosbarth - ffyrdd gwyn ar fapiau OS ond caiff ffyrdd preifat eu dangos yn y modd hwn hefyd. Cynghorir beicwyr i wirio eu statws ar y mapiau diffiniol sydd ym meddiant yr Adran Briffyrdd. Noder bod llwybrau cyhoeddus ar gyfer cerddwyr yn unig, a rhaid cael caniatâd y perchennog er mwyn cael mynediad i dir agored. Canolfannau Beicio Mynydd


Antur Stiniog
Blaenau Ffestiniog
01766 832214

Coed y  Brenin
Dolgellau
01341 440747

Coed Gwydyr
Betws y Coed
0300 0653000

Llwybrau Dyfi
Machynlleth
03000653000

Adran Economi a Chymuned, Cyngor Gwynedd, Caernarfon LL55 1SH | Hawlfraint © Cyngor Gwynedd 2019 | Telerau ac Amodau | Preifatrwydd  | [email protected] | 01286 679686
GwyneddConwy