A   A   A

Penmachno

Beicio

Mae llwybrau hynod o hardd, lle gwaherddir cerbydau ac sy’n hwylus i deuluoedd, ym mhob rhan o’r ardal. Mae’r llwybr poblogaidd, Lôn Eifion, yn rhodfa werdd o goed brodorol yn ymestyn rhwng tref hanesyddol Caernarfon a phentref Bryncir. O’r llwybr hwn gellir gweld golygfeydd anhygoel o’r mynyddoedd sydd o amgylch, o Ynys Môn a Phen Llŷn. Dilynwch Lôn Las Ogwen yr hen lwybr rheilffordd ar hyd glannau’r Afon Cegin o ddinas Bangor ‘Athen Cymru’ allan i’r wlad yn Nhregarth. Ymdroellwch Lôn Las Peris yn hamddenol ar hyd glannau cysgodol Llyn Padarn yn Llanberis wrth droed yr Wyddfa. Rheda Lôn Las Menai rhwng tref hanesyddol Caernarfon a phentref Y Felinheli a gellir cael cipolwg o Fôn ‘Mam Cymru’ o’r llwybr hwn. Mae Llwybr Mawddach yn ymestyn am 9 milltir rhwng Abermaw a Dolgellau ac yn rhoi golygfeydd rhyfeddol o Ddyffryn Mawddach a’r aber, tra bod llwybr Trawsfynydd yn rhedeg am dair milltir ar hyd glannau dwyreiniol y llyn trwy goetiroedd a thir agored.

700 267 Beicio Mynydd Penmachno Mountain Biking
 
700 237 (610x233) Coed Y Brenin Dolgellau
Mae llwybrau beicio mynydd yr ardal yn fyd-enwog, lle cyfunir y llwybrau mwyaf heriol gyda golygfeydd syfrdanol. Yn ffefryn gan feicwyr mynydd, mae Coed y Brenin ger Dolgellau yn ganolfan sydd wedi ennill llawer o wobrau ac yma ceir y llwybrau gorau ym Mhrydain - os nad yn Ewrop! Mae yma lwybrau ar gyfer pob tywydd ac wedi eu hadeiladu yn bwrpasol ar gyfer beicio mynydd. Bydd raswyr byd enwog yn hyfforddi’n rheolaidd ar y gwahanol lwybrau sy’n cynnwys y Tarw Coch (Red Bull) a’r MBR enwog ond mae yna hefyd lwybrau addas i’r teulu cyfan. Coedwig Gwydir ger Betws y Coed yw un o’r canolfannau mwyaf bywiog a phoblogaidd yng
Ngogledd Cymru gyda milltiroedd o lwybrau sy’n addas ar gyfer beicwyr brwd a dechreuwyr. Yn gefndir i’r llwybrau hyn mae golygfeydd ysblennydd o raeadrau, llynnoedd, dyffrynnoedd diarffordd a mynyddoedd dramatig. Gwych!

Mae’r llwybr mwyaf diweddar, Lôn Ardudwy, yn mynd ar hyd lonydd bychan rhwng môr a mynydd o Borthmadog i Abermaw. Er mwyn profi hud a dirgelwch un o gadarnleoedd mwyaf dramatig y tywysogion Cymreig a golygfeydd bythgofiadwy mae’n rhaid i chi fynd ar hyd Lôn Dysynni sy’n rhedeg o Dywyn i Abergynolwyn. Mae dau Hub Beicio newydd wedi eu datblygu yn ardaloedd Pen Llŷn a Dolgellau – darganfyddwch gefn gwlad godidog Gwynedd drwy feicio ar hyd rai o ffyrdd mwyaf hardd a chyffrous yng Nghymru. Mae gan Eryri lawer iawn i’w gynnig i’r beiciwr sydd eisiau’r her a’r pleser o fentro i dir newydd.

Ffordd Way Brailsford

Ydych chi’n ffansio seiclo’r un llwybrau ac un o gewri’r byd seiclo? Mae dau lwybr beicio newydd wedi eu hagor i dalu teyrnged Syr David Brailsford a'r llwybrau a ddefnyddiodd i feicio wrth dyfu i fyny.

Dywedodd y Brailsford a fagwyd yn Neiniolen “Mae’r lle yn chwa o awyr iach yn llythrennol. Dwi byth yn gadael heb deimlo yn well na phan gyrhaeddais. Wrth dyfu i fyny, dyma’r llwybrau yr oeddwn yn hoff o’u beicio; y ffordd, y dringo, y cyfuniad hyfryd rhwng môr a mynydd. Dyma oedd fy ysbrydoliaeth.” Mae’r llwybrau 50 milltir a 75 milltir hefyd wedi cael eu defnyddio yn ystod cyfnodau'r Tour of Britain yn 2014 a 2015. Mae’r ffyrdd yn llyfn: perffaith ar gyfer beicio, a’r llwybrau 50-milltir a 75-milltir ill dau wedi eu harwyddo’n dda.

Dysgwch fwy am Ffordd Brailsford Way.


Adran Economi a Chymuned, Cyngor Gwynedd, Caernarfon LL55 1SH | Hawlfraint © Cyngor Gwynedd 2019 | Telerau ac Amodau | Preifatrwydd  | [email protected] | 01286 679686
GwyneddConwy