A   A   A

Pethau plant

Adeiladwyd Hwylfan Caernarfon ar gyfer plant sydd â gormodedd o egni – dyma fan chwarae antur dan do mwyaf Cymru, sy’n llawn dop o raffau ac ysgolion, sleidiau a phyllau peli. Wrth ymyl Harlech mae Parc Fferm ac Ysgubor Chwarae Plant yn Llanfair. Gallwch gyfarfod yr anifeiliaid ym Mharc Coed Sipsi, Bontnewydd, ger Caernarfon sy’n atyniad dymunol i’r teulu ac hefyd yn cynnwys rheilffordd fechan a llwybr cerdded gyda thema arbennig ac ychydig o ffantasi.

Dilynwch y ffordd werdd 

Y lle cyntaf i alw heibio yw Canolfan y Dechnoleg Amgen yn y coed ger Corris.
Dyma ‘bentref y dyfodol’ sy’n arloesol, canolfan-eco mwyaf blaengar Ewrop, ble mae pob dim yn ymwneud â byw'n gynaliadwy ac yn wyrdd.  Mae’n eich ysbrydoli, eich adlonni ac yn procio'r meddwl - gall y ganolfan newid eich bywyd hyd yn oed. Gan natur mae’r llaw uchaf mewn nifer o rannau o Eryri. Mae ein Parc Cenedlaethol, Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol ac Arfordiroedd Treftadaeth yn gyforiog o harddwch naturiol a bywyd gwyllt. Ewch i ymweld â mannau megis Cwm Idwal, tirwedd elfennig wedi’i sgwrio gan rew a dyma ble y ceir y planhigion arctig-alpaidd mwyaf prin a mwyaf cain. Neu beth am Warchodfa Natur Gwaith Powdwr ar lan aber Dwyryd wrth y fynedfa i goetiroedd derw hynafol Dyffryn Ffestiniog wedi’u gorchuddio â mwsogl.

Mae ein gerddi'n brydferth. Nid gwyrdd yw’r unig balet o liwiau cyfoethog yng Ngerddi Bodnant, perl yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn Nyffryn Conwy, sy’n gyfuniad blasus o ardaloedd ffurfiol ac eang. Agwedd gelfyddydol tuag at bensaernïaeth oedd wrth graidd campwaith Portmeirion, y pentref Eidalaidd unigryw a grëwyd gan Syr Clough Williams-Ellis. Efallai mai’r pentref sy’n cael y clod i gyd am ddenu’r llygad, ond a oeddech chi’n gwybod fod yma hefyd y gerddi mwyaf anhygoel, sy’n gyfuniad o ramant moroedd y de a ffrwythlondeb y Goedwig Law?

Porthodd Sir Clough ei ddychymyg di-ben-draw hefyd wrth lunio gerddi Plas Brondanw. Ceir Baneri Gwyrdd, y wobr uchaf i barciau a mannau agored, yn cyhwfan uwchben ein parciau gwledig yng Nglynllifon (ger Caernarfon) a Phadarn (Llanberis). Mae Parc Glynllifon yn ardd restredig Gradd I gyda 70 acer o goed a phlanhigion egsotig, hen ffoleddau a choed cochion mawr  (ac ar ben hyn oll, celf a chrefft). Mae gan warchodfa natur 800 acr ar lan llyn ym Mharc Gwledig Padarn ddau Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig, ac fe allwch fentro fod yno rai o olygfeydd godidocaf gogledd Cymru.

610 233 Parc Gwledig Padarn Country Park

Ar y tracs

Cewch syndod i le mae traciau pen yma'r byd yn eich tywys (rydym eisoes wedi enwi rhai ar y tudalennau blaenorol). Mae un rheilffordd sy’n pwffian yr holl ffordd i ben yr Wyddfa.
Yn ôl y ‘Good Britain Guide', Rheilffordd yr Wyddfa, Llanberis, rheilffordd rac a phiniwn megis rhai'r Himalaia, yw heb amheuaeth, un o’r teithiau rheilffordd mwyaf ysblennydd. Wedi i chi gyrraedd y copa, mae mwy na dim ond y golygfeydd i'w hedmygu. Gallwch hefyd ymweld â’r newydd ddyfodiad,  Canolfan Ymwelwyr Hafod Eryri, wedi’i dylunio i ymdoddi i’w lleoliad unigryw ar y copa.

Mae Llanberis yn fwy na ffodus. Mae hefyd yn gartref i Reilffordd Llyn Llanberis, sy’n rhedeg ar lwybr golygfaol drwy Barc Gwledig Padarn. Ym Mhorthmadog, cewch eich difetha’n llwyr gan y dewis o stêm. Yn ogystal â rheilffyrdd Ffestiniog ac Eryri (gweler y tudalennau blaenorol), ceir yr hynod Rheilffordd Treftadaeth Ucheldir Cymru sydd ag amrediad arbennig o greiriau ac arddangosfeydd yn ymwneud â’r rheilffyrdd.   Mae Porthmadog hefyd yn le cyfleus i neidio ar brif reilffordd Arfordir y Cambrian sy’n rhedeg ar hyd traethau, aberoedd a phentiroedd Bae Ceredigion, o Aberystwyth yr holl ffordd i Bwllheli.  Nôl at y trenau stêm, ac mae Rheilffordd Llyn Tegid yn berl arall, sy’n teithio'n osgeiddig ar lan Llyn Tegid am dros bedair milltir.
Ac yn nyfnion Coedwig Dyfi yng Nghorris mae pobl frwdfrydig wedi adnewyddu lein fychan a gafodd ei hadeiladu'n wreiddiol i wasanaethu'r chwareli lleol. Y lleiaf o’r rhain o ran maint yw Rheilffordd Fairbourne, sy’n rhedeg ar hyd y twyni wrth geg Aber Mawddach.

Golyfga o'r awyr

Mae Amgueddfa Airworld Aviation wedi'i leoli drws nesaf i Faes Awyr Caernarfon yn Dinas Dinlle sydd ddim yn bell o Gaernarfon.

Mae ymwelwyr yn gallu eistedd yn y awyren ac blasu amgylchedd eistedd yn y sedd peilot, dysgu am hanes RAF Llandwrog a'r Gwasanaeth Achub Mynydd.

Yn ogystal mae yna siop, caffi, toiledau ac safle gweld awyrennau. Am ragor o fanylion ewch i'n gwefan - http://www.airworldmuseum.co.uk/

Cruise Excursions Cymru

Consortiwm o fusnesau o Gymru yw Cruise Excursions Wales sy’n gallu gwasanaethu teithwyr mordeithiau ym mhorthladdoedd Caergybi, Caerdydd, Abertawe, Aberdaugleddau, Penfro neu Abergwaun. Mae ein staff wedi eu lleoli Aberdaron, Gwynedd ac rydym yn awyddus i gynnig cyngor neu i drefnu teithiau sydd wedi eu llunio ar gyfer diddordebau arbennig. Ein bwriad yw rhoi’r profiad gorau o Gymru i ymwelwyr a galluogi trefnwyr teithiau lleol annibynnol i ddarparu profiad o safon am brisiau realistig. Ewch i'n gwefan am ragor o fanylion.

Adran Economi a Chymuned, Cyngor Gwynedd, Caernarfon LL55 1SH | Hawlfraint © Cyngor Gwynedd 2019 | Telerau ac Amodau | Preifatrwydd  | [email protected] | 01286 679686
GwyneddConwy