A   A   A
Y Lôn Goed

Y Lôn Goed

Chwilog, LL53 6SN (map)
BBC - Y Lôn Goed

Y Lôn Goed
Mae'r Lôn Goed hanesyddol yn llwybr diddorol ger Llanystumdwy sydd yn ymestyn am ryw 8 cilometr gyda choed aeddfed naill ochr a’r llall.
Adeiladwyd yn hanner cyntaf y bedwaredd ganrif ar bymtheg fel ffordd drol i gludo calchfaen i Stad Mostyn yn Eifionydd. Mae'r ffordd hynafol a gyrhaeddodd i mewn i'r tir o'r arfordir deheuol drwy diroedd amaeth gwledig wedi dod yn eicon yn yr ardal leol, ac yn rhan annatod o dreftadaeth Cymru.

Anfarwolwyd llwybr y Lôn Goed Bardd gan yr enwog R Williams Parry yn ei gerdd enwog o'r un enw. O ganlyniad, mae'n cael ei gydnabod fel noddfa heddychlon yng nghanol cefn gwlad Eifionydd ar draws Cymru. Mae'r llwybr wedi ei leinio â choed hynafol, yn bennaf derw, pob un ohonynt wedi eu gwarchod o dan Orchymyn Cadw Coed.

Oherwydd ei nodwedd linol, mae'n gweithredu fel coridor bywyd gwyllt defnyddiol sy’n cysylltu ystod o gynefinoedd gwahanol yn yr ardal leol, yn amrywio o goetiroedd derw i wlypdiroedd. Dylai selogion bywyd gwyllt yn edrych am ffwlbartiaid ac ysgyfarnogod, ac ar ôl cyrraedd y lan, efallai y byddwch yn ddigon ffodus i gael cipolwg ar y llamidyddion a dolffiniaid ar yr arfordir. Fel arall, mae’r Lôn Goed yn y nos yn lle cyffrous i fod. Mae'n fwrlwm o weithgarwch ar gyfer ystlumod, gan gynnwys Ystlum Mawr, Ystlum Lleiaf ac Ystlum y Dŵr yn ogystal â chyfle i weld y Dylluan Wen.

Nid yw'r Lôn Goed yn llwybr cylchol ac mae’n dod i ben ar yr arfordir. Mae gan y trac gwaelod called sy’n gwneud cerdded hawdd, ond mae'r arwyneb yn anwastad drwy gydol felly mae esgidiau cerdded yn cael eu hargymell. Pentrefi prydferth gerllaw gyda sawl tafarn.
Adran Economi a Chymuned, Cyngor Gwynedd, Caernarfon LL55 1SH | Hawlfraint © Cyngor Gwynedd 2018 | Telerau ac Amodau | Preifatrwydd  | [email protected] | 01286 679686
GwyneddConwy