A   A   A
700 267 (610x233) Gelli Gyffwrdd - GreenWood Forest Park

Teithlen Diwrnod - Gweithgaredd ac Antur

Bore: Mwynhewch ddiwrnod gwych i’r teulu a rhowch gynnig ar y gweithgareddau lu sydd ar gael ym Mharc Antur a Chanolfan Bowlio Deg Glasfryn sydd wedi’i leoli ger Pwllheli yng nghalon Penrhyn Llŷn yng ngogledd Cymru. P’un a ydych yn dewis ymgymryd â her y Trac Go-Karts (dim angen archebu lle ymlaen llaw), y Saffari Beiciau Cwad (angen archebu lle ymlaen llaw) neu roi cynnig ar y Bowlio Deg, Pysgota, Saethyddiaeth neu Ardal y Plant gyda’r ardal chwarae feddal a ffrâm ddringo (ynghyd ag ystafell ar gyfer partïon), mae Glasfryn yn lleoliad delfrydol am ddiwrnod gwerth chweil i holl aelodau’r teulu sy’n dair mlwydd oed a throsodd...cofiwch ddod â’ch camera, da chi! 

I weld gweddill y diwrnod gallwch lawrlwytho: Teithlen Diwrnod - Bwyd a Diod (PDF, 125KB)

196 150 Parc Glasfryn

Teithlen Diwrnod - Hwyl Teuluol

Bore: Beth am dreulio rhywfaint o amser yn yr Hwylfan (sydd wedi ennill amryw o wobrau), yng nghanol Tref Gaerog Frenhinol Caernarfon. Wrth i’r plant ddefnyddio pob owns o’u hegni ar y llithrennau uchel, yn y pyllau peli, yn y tiwbiau, ar y pontydd, yn y ddrysfa, ar y waliau dringo, ac ar y rhwydi a’r rhaffau, gall yr oedolion ymlacio yn y bwyty trwyddedig sydd ag ardal patio awyr agored neu ymuno â’r plant yn yr ardal chwarae.    Beth am fynd draw i weld ysgol yrru Gog y Ddraig Gymreig ar y llawr uchaf yn ystod eich ymweliad â’r Ganolfan?  Gallwch roi cynnig ar yrru amrywiaeth o gerbydau – o Ferrari i lori fawr Americanaidd ac yna gallwch brofi eich dawn yrru ar drac hirgrwn yr Hwylfan. 

I weld gweddill y diwrnod gallwch lawrlwytho: Teithlen Diwrnod - Hwyl Teuluol (PDF, 52.5KB)

196 150 Yr Hwylfan / Fun Centre

Teithlen Diwrnod - Trysorau Cudd

Bore: Dechreuwch eich diwrnod ym mhellafoedd Llŷn gyda thaith i Rhiw ger Aberdaron.  Mae Plas yn Rhiw yn faenordy bendigedig sydd bellach yng ngofal yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol.  Mae yno ardd addurnol sy’n cynnwys nifer o goed a llwyni blodeuog diddorol, gyda gwelyau blodau wedi’u fframio â llwyni blwch a llwybrau glaswellt, a cheir yno olygfeydd godidog dros Fae Ceredigion.  

196 Plas Yn Rhiw
Gallwch fwynhau taith gerdded mewn coedlan hyfryd yno hefyd.  Adeiladwyd Plas yn Rhiw yn y 16eg Ganrif ac fe’i adferwyd i’w fawredd blaenorol gan y tair chwaer Keating a’i prynodd ym 1938. Awgrym Trysor Cudd: Os ydych chi’n ymweld â’r ardal y tu allan i’r tymor gwyliau ym mis Ionawr a Chwefror (pan mae’r tŷ ar gau’n swyddogol), efallai ei bod yn dal werth galw draw i weld os gallwch fwynhau’r goedwig lili wen fach neu gellir gweld cennin pedr a bwtsias y gog yno yn y gwanwyn hefyd. 

I weld gweddill y diwrnod gallwch lawrlwytho: Teithlen Diwrnod - Trysorau Cudd (PDF, 210KB)

Teithlen Diwrnod - Diwylliant Eryri

Bore: Ewch draw i un o brif leoliadau celf Cymru:   Oriel Plas Glyn-y-Weddw.  Mae’r oriel wedi’i lleoli mewn Maenordy Fictoraidd Gothig gradd 2 seren ym Mhenrhyn Llŷn.   Yn ddiweddar, dathlodd yr oriel ei phen-blwydd yn 150 oed. Dyma’r lleoliad celf cyntaf yng Nghymru ac un o’r rhai prydferthaf yn y wlad.  Saif yr oriel ym mhentref Llanbedrog ym Mhenrhyn Llŷn mewn lleoliad golygfaol iawn.  

196 150 Oriel Plas Glyn y Weddw Gallery
Fe adeiladwyd y Plas ym 1857 ac fe’i dyluniwyd fel maenordy Gothig ar gyfer y Fon. Elizabeth Jones Parry, Stad Madryn.  Fe’i adeiladwyd yn bwrpasol fel Tŷ Agweddi i gadw casgliad celf y wraig weddw ond er hynny, dywedir na chysgodd hi yno erioed.  Yn ôl y sôn, gellir gweld ysbryd y Fon. Love Jones Parry yn cerdded ar hyd pen grisiau’r oriel o bryd i’w gilydd hyd heddiw. 

I weld gweddill y diwrnod gallwch lawrlwytho: Teithlen Diwrnod - Diwylliant Eryri (PDF, 185KB)

Teithlen Diwrnod - Chwedlau

Ym mhentref Pennal, Sir Feirionnydd yn ystod y Grawys ym 1406, llywyddodd y Tywysog Owain Glyndwr dros Gynulliad olaf y Gymru annibynnol.  Owain oedd etifedd mantell y Brenin Arthur, ac ef oedd y Pendragon Cymreig olaf a goronwyd yn “Dywysog Cymru drwy Ras Duw” ym 1404. Gellir gweld peintiadau ac arddangosfeydd perthnasol yn eglwys Sant Pedr Ad Vincula (Pedr mewn Cadwyni).

I weld gweddill y diwrnod gallwch lawrlwytho: Teithlen Diwrnod - Chwedlau (PDF, 81.2KB)

196 150  King Arthur's Labyrinth

Teithlen Diwrnod - Heb Wario Gormod

Bore:  Dechreuwch eich diwrnod o ymweliadau hudol, heb wario gormod, yn yr Amgueddfa Lechi Genedlaethol ble y gallwch daro golwg ar hanes llechi – y Cymreiciaf o ddiwydiannau Cymru.    Mae’r daith yn cychwyn gyda ffilm wefreiddiol sy’n eich cyflwyno i’r amodau caled iawn a wynebai’r gweithwyr yn y chwareli llechi, ond sydd hefyd yn amlinellu’r gwir ysbryd o gymuned a grëwyd yn y pentrefi a’r trefi cyfagos yn sgil y diwydiant.

196 150 Amgueddfa Lechi Cymru Llanberis - National Slate Museum
Gallwch weld crefftwyr wrth eu gwaith yn hollti llechi, taith y saer ac arddangosfa gof gwerth chweil ble y gallwch weld dreigiau Cymreig yn cael eu creu!   Gallwch weld tai’r chwarelwyr sydd wedi’u haddurno i ddarlunio gwahanol oesau yn hanes y chwarel.  Ceir yno hefyd ardal chwarae i blant, siop anrhegion yn llawn o anrhegion a wnaed â llaw, a chaffi. 

I weld gweddill y diwrnod gallwch lawrlwytho: Teithlen Diwrnod - Heb Wario Gormod (PDF, 71.3KB)

Teithlen Diwrnod - Hanes Cenedl

Bore: Mae Rheilffordd Talyllyn yn rheilffordd lein gul hanesyddol, wedi’i lleoli yng nghanol cefn gwlad godidog canolbarth Cymru.  Rhed y rheilffordd o Dywyn i Abergynolwyn ac mae’r lein yn pasio Rhaeadrau Dolgoch, sy’n olygfa gwerth ei gweld, ac mae teithiau cerdded gwych i’w cael yn Nant Gwernol.

Bydd trên stêm, sy'n llosgi glo ac yn teithio ar hyd lein gul, yn mynd â chi am daith 2½ awr drwy Eryri a’i golygfeydd digyffwrdd, a cheir cyfle i stopio am bicnic ar y ffordd hefyd.   Mae'r rheilffordd hon, sef y gyntaf yn y byd i gael ei rhedeg a’i chynnal gan wirfoddolwyr, yn dyddio’n ôl i 1865 ac fe ddefnyddir y locomotifau gwreiddiol hyd heddiw.   Mae’n annatod bod cyswllt cryf rhwng hanes Rheilffordd Talyllyn a hanes chwarel lechi Bryn Eglwys.   Er bod y chwarel bron yn anweladwy o briffordd y dyffryn a phen taith bresennol Rheilffordd Talyllyn yn Nant Gwernol, arferai gyflogi 300 o ddynion ac fe gynhyrchwyd 300,000 tunnell o lechi yn y chwarel pan oedd yn ei hanterth.

I weld gweddill y diwrnod gallwch lawrlwytho: Teithlen Diwrnod - Hanes Cenedl (PDF, 46.3KB)

Teithlen Diwrnod - Bwyd a Diod

Ar ôl i chi dreulio’r noson ym Mhlas Bodegroes, lle sydd wedi ennill gwobrau lu, wedi’i leoli filltir i’r gorllewin o Bwllheli ar ffordd Nefyn, gallwch fwynhau brecwast yn eu bwyty sydd hefyd wedi ennill gwobrau dirifedi.   Dyma ddechrau gwych i’r daith!   Yn y 23 mlynedd ers i’r bwyty agor am y tro cyntaf, mae wedi ennill prif wobrau yn y maes, yn cynnwys Seren Egon Ronay ac mae'r Good Food Guide wedi rhoi 6/10 iddo.

I weld gweddill y diwrnod gallwch lawrlwytho: Teithlen Diwrnod - Bwyd a Diod (PDF, 125KB)

 
Adran Economi a Chymuned, Cyngor Gwynedd, Caernarfon LL55 1SH | Hawlfraint © Cyngor Gwynedd 2018 | Telerau ac Amodau | Preifatrwydd  | [email protected] | 01286 679686
GwyneddConwy