A   A   A
Traeth Porthdinllaen Beach

Porthdinllaen

Porthdinllaen, Morfa Nefyn, LL53 6DB (map)

Porthdinllaen
Yn hygyrch ar droed yn unig, mae’r pentref pysgota bach 18fed ganrif hwn yn gildraeth deniadol a phoblogaidd. Mae’n cynnwys clwstwr o fythynnod, tafarn ar lan y môr (Tŷ Coch Inn) a gorsaf y bad achub. Yn agos at bentref Morfa Nefyn, cafwyd Porthdinllaen ei ddiogelu gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn 1994 ac mae'n rhan o Ardal Cadwraeth Arbennig Llŷn a’r Sarnau.

Mae'r darn o arfordir sy’n ymestyn o Drwyn Porthdinllaen i Borth y Pistyll o ddiddordeb daearegol, botanegol a morol. Mae daeareg amrywiol y clogwyni yn cynnal amrywiaeth o gymunedau o rostiroedd morol, glaswelltir morol, prysgoed, twyni tywod a glastraeth yn ogystal â chymuned o wymon rhynglanwol amrywiol.

Mae clogwyni caled Trwyn Porthdinllaen yn cynnal cymunedau cilfachog yn cynnwys Sampier y Graig a Throellig y Clogwyn a hefyd llystyfiant o laswellt morol yn cynnwys Peiswellt Coch, Clustog Fair a Seren y Gwanwyn.

Mae’r clogwyni meddal ym Mhorth Dinllaen yn eithaf ansefydlog. Maent yn gartref i fosáig o laswelltir morol, twyni tywod a chymunedau o brysgwydd, yn dibynnu ar y cyfraddau erydu. Ceir poblogaeth o Wenoliaid y Glennydd ar y clogwyni. Mae gan yr ardal hon gynefinoedd rhynglanwol amrywiol tu hwnt. Mae’r pyllau creigiog ym Mhorth Wen yn rhyfeddol i’w harchwilio. Mae enghreifftiau clir o barthu rhynglanwol i’w gweld yn Nhrwyn Porthdinllaen. Mae gwlâu o Wellt y Gamlas, planhigyn morol sy’n blodeuo, yn bresennol ar ochr orllewinol Porthdinllaen. Mewn rhannau eraill o’r bae, ceir poblogaethau amrywiol a lluosog o wymon yn gysylltiedig â’r riff, y creigiau a’r traeth tywodlyd. Mae boddhad i’w gael o wylio adar o Drwyn Porthdinllaen (ar eu gorau yn y gaeaf) a hefyd gwylio morloi o’r lleoliadau amrywiol lleol (ar eu gorau yn yr haf).
Adran Economi a Chymuned, Cyngor Gwynedd, Caernarfon LL55 1SH | Hawlfraint © Cyngor Gwynedd 2018 | Telerau ac Amodau | Preifatrwydd  | [email protected] | 01286 679686
GwyneddConwy