A   A   A
Golygfeydd Parc y Borth Views

Parc y Borth

Borth y Gest, Porthmadog, LL49 9UH (map)
Gwarchodfa Natur Leol Parc y Borth

Parc y Borth
Mae gwarchodfa natur hyfryd Parc y Borth yn gorffwys ar fryn y tu cefn i harbwr cysgodol Borth y Gest i'r gorllewin o Barc Cenedlaethol Eryri. Yn ymestyn i oddeutu 15 hectar, mae Parc y Borth yn cynnwys coedlan dderw a thir porfa blodau gwyllt, ac mae wedi bod yn boblogaidd gyda cherddwyr ac adarwyr.

Mae'r safle ar agor trwy gydol y flwyddyn, a cheir yma rwydwaith dda o lwybrau i'ch tywys trwy'r goedlan ac i ben y bryn. Yma ceir golygfeydd gwerth eu gweld o aber Afonydd Glaslyn a Dwyryd, a draw thua castelli Harlech a Chricieth a Phenrhyn Llŷn i'r gorllewin. I'r plant neu'r mwy mentrus, ceir yma hefyd gwrs cyfeiriadu, lle gallwch ddilyn cyfres o byst o gwmpas y safle i ddarganfod atebion i gwis sydd i'w gael ar daflen yn siop y pentref.

Yn y gaeaf, mae'r goedlan yn sefyll yn segur gyda'r coed derw fel sgerbydau noeth. Yn yr haf, ceir trawsnewid llwyr, gyda chanopi trwchus o ddail yn creu cysgod croesawgar ar ddiwrnodau poeth. Os yn lwcus, gallwch weld y Gwybedog Brith yn nythu yma yn ystod mis Mai, cyn cychwyn yn ôl am Yr Affrig yn yr hydref, neu glywed cnocell y coed wrth iddo dyllu am fwyd mewn pren yn uchel uwch eich pen.

Gallwch gael mynediad i'r safle ar hyd llwybr cyhoeddus wrth ochr y lôn ger yr harbwr ym Mhorth y Gest, neu oddi ar Ffordd Morfa Bychan.
Adran Economi a Chymuned, Cyngor Gwynedd, Caernarfon LL55 1SH | Hawlfraint © Cyngor Gwynedd 2018 | Telerau ac Amodau | Preifatrwydd  | [email protected] | 01286 679686
GwyneddConwy