A   A   A
Inclein Parc Padarn Incline

Parc Gwledig Padarn

Llyn Padarn, Llanberis, LL55 4TY (map)
01286 870 892
[email protected]
Parc Gwledig Padarn

Parc Gwledig Padarn Country Park

Saif Llyn rhewlifol godidog Padarn yng nghanol rhai o olygfeydd mwyaf ysblennydd Eryri. Ar ei glan ddeheuol mae pentref prysur Llanberis ac ar yr ochr arall mae Parc Gwledig Padarn. Mae’n cwmpasu ardal o 800 erw ac yn cynnwys Coed Dinorwig yn ogystal â Chwarel Vivian. Yn fwyaf nodedig, mae Llyn Padarn a Choed Dinorwig wedi eu dynodi'n Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig.

Yn gorwedd yn gyffiniol â Llyn Peris sydd wrth droed yr Wyddfa, mae Llyn Padarn yn cyrraedd dyfnderoedd o hyd at 30m (100 troedfedd). Mae'n un o ddim ond tair ardal naturiol sy'n weddill yng Nghymru sy’n cynnal y pysgod alpaidd prin, y Torgoch, crair byw o darddiad rhewlifol y llyn. Mae planhigion dyfrol sydd o ddiddordeb arbennig yn cynnwys Llyriad-y-Dŵr Arnofiol a’r Gwair Merllyn. Mae Dyfrgwn a nifer fach o adar hela yn aml ar y llyn ac mae’r all-lif, Afon Rhythallt, yn safle silio hanfodol ar gyfer Eog a’r Sewin.

Mae Coed Dinorwig, a elwir hefyd yn Goed Allt Wen neu Goed y Chwarel, yn sefyll fel nodwedd amlwg ar y llethrau serth sy'n edrych dros Lyn Padarn. Mae canopi’r coetir hynafol cenedlaethol bwysig wedi ei ddominyddu gan y Dderwen Ddigoes, gydag ambell Fedwen fan hyn a fan draw. Mae’r Onnen, Celynnen a’r Gollen, sydd yn nodweddiadol o'r isdyfiant, yn cyfuno i ddarparu arddangosfa o liw syfrdanol yn yr hydref. Mae fflora'r ddaear yn cynnwys cymunedau o Glychau'r Grug, Llus, brwyn a llwyni mwyar duon; Clychau'r Gog pert yn y gwanwyn a rhedyn, cennau a mwsoglau sy'n creu naws bytholwyrdd.  Edrychwch allan am y Caldrist Llydanddail anghyffredin, rhywogaeth o degeirian cenedlaethol brin gyda blodau gwyn cain. Ynghyd â phlanhigion, mae'r goedwig hefyd yn cynnal Morgrug y Coed, a'r Gweirloynod Brych. Mae rhywogaethau o adar yn gynnwys Cnocell Fraith Leiaf, Cnocell Werdd, Gwybedog Brith a'r Tingoch. Mae'r Ystlumod Pedol Lleiaf sydd mewn perygl rhyngwladol, yn gaeafgysgu yn Chwarel Vivian gerllaw. Mae ystlumod eraill yn cynnwys yr Ystlum Lleiaf sy'n  fforio yn y coetir a'r Ystlum y Dŵr sy'n  fforio uwchben y llyn.

Nid yw atyniadau o fewn Parc Gwledig Padarn yn gyfyngedig i hyfrydwch Llyn Padarn, Coed Dinorwig a Chwarel Vivian yn unig. Mae hefyd yn cynnwys Ysbyty'r Chwarel - amgueddfa sy'n adlewyrchu bywyd yn yr ysbyty yn y 19 Ganrif, Amgueddfa Lechi Cymru, nifer o feysydd picnic ar lan y llyn, crefftau amrywiol a gweithgareddau antur. Mae pum llwybr i archwilio, yn ogystal â chwaraeon eithafol gan gynnwys dringo creigiau, plymio sgwba, rhwyfo, canŵio a hwylio. Hefyd mae Rheilffordd Llyn Llanberis, sy'n rhedeg ar hyd lan ogleddol Llyn Padarn. Mae’r parc ar agor trwy gydol y flwyddyn ac mae digonedd o gyfleusterau parcio ar gael ar y safle.

Adran Economi a Chymuned, Cyngor Gwynedd, Caernarfon LL55 1SH | Hawlfraint © Cyngor Gwynedd 2018 | Telerau ac Amodau | Preifatrwydd  | [email protected] | 01286 679686
GwyneddConwy