A   A   A
  700 267 Llyn Tegid, Mynyddoedd Bala Lake, Mountains

  Newyddion

  Dyma eich cyfle i ddysgu mwy am newyddion o ardal Eryri, Mynyddoedd a Môr!

  Gwasanaeth Bws Hoppa Harlech

  Mae'r gwasanaeth yn rhedeg dros wyliau'r haf ac yn cychwyn ar yr 21ain o Orffennaf tan 2il o Fedi 2018. Parciwch ym Maes Parcio'r Traeth a neidiwch ar y Bws Hoppa Harlech sy'n rhedeg bob 30 munud o 10yb i 5.30yp bob dydd o'r wythnos. Mae'n cymryd 5 munud i’r bws fynd â chi i Harlech Uchaf a'r castell.

  Mae'r bws yn costio £1 i oedolion a 50c ar gyfer plant (5-15 oed), mae'n rhad ac am ddim i blant o dan 5 a deiliaid Cerdyn Teithio Rhatach Cymru. Bydd ymwelwyr i'r castell yn cael pris tocyn y bws i ffwrdd o docynnau unigol neu mae bosib prynu tocyn teulu wedi gostwng. (2 oedolyn a hyd at 3 o blant dan 16). 


  Seinwedd Newydd ym Mhortmeirion

  Mae seinwedd newydd gan Martyn Ware, un o sylfaenwyr The Human League a Heaven 17, wedi’i osod ym Mhortmeirion.

  Caiff y seinwedd ddiweddaraf i gael ei gosod ym Mhortmeirion, ‘Beth Ddyfyd y Môr?’, ei lansio ym Mhortmeirion i ddathlu Blwyddyn y Môr Croeso Cymru.

  Wedi’i gomisiynu’n wreiddiol gan Sound UK a’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, mae ‘Beth Ddyfyd y Môr?’ wedi bod yn teithio o gwmpas y Deyrnas Unedig am y tair blynedd ddiwethaf yn casglu atgofion glan môr gan y cyhoedd. Mae’r profiad rhyngweithiol hwn yn caniatáu i ymwelwyr gyfrannu eu llais eu hunain i’r seinwedd trwy recordio eu hunain yn hel atgofion am y môr. “Fel hyn, mae’r seinwedd yn fyw ac mae’n newid ac yn tyfu”, meddai Ware. “Mae’n cynrychioli’r bobl sy’n ymweld â Phortmeirion ac mae’n ffordd newydd i ymwelwyr gysylltu â’r fan arbennig hon.”

  Dyma’r drydedd seinwedd i Martyn ei gosod ar y cyd â Phortmeirion. Mae pob un yn gyfle i ymwelwyr ymgolli yn y profiad, gan gyfuno recordiau sain llais a cherddoriaeth berthnasol i gyfleu ystyr, teimlad, ac atgof, ynghyd â gwybodaeth, i ymwelwyr. “Mae rhywbeth theatraidd iawn am Bortmeirion”, meddai Ware. “Mae’r seinweddau hyn y gallwch ymgolli ynddynt yn gweddu i hud Portmeirion”.

  Gosodwyd y seinwedd gyntaf ym Mhortmeirion yn 2014, fel nodwedd dros dro yn ystod Gŵyl Rhif 6. Fe’i gosod o dan Dŷ Pont ac roedd yn cynnwys deialog a cherddoriaeth o gyfres deledu The Prisoner. Esblygodd seinwedd y Prisoner i fod yn nodwedd barhaol o’r enw ‘Geiriau dan y Bont’, yn cynnwys Syr Clough Williams-Ellis yn siarad am ei weledigaeth a sut y creodd Bentref Portmeirion.

  Datblygwyd ail seinwedd Portmeirion ar gyfer Neuadd Ercwlff. Mae ‘Hafan Hen Adfeilion’ yn dweud hanes Syr Williams-Ellis yn dod ag amrywiol adeiladau i Bortmeirion o bob cwr o’r wlad a sut aeth ati i ddefnyddio hen nodweddion pensaernïol i wneud i’r pentref edrych yn hŷn nag ydyw mewn gwirionedd.

  Dyluniwyd seinweddau Portmeirion fel profiad i ymgolli ynddo, rhywbeth y byddai ymwelwyr yn dod ar ei draws ar hap, bron. Maent wedi’u dylunio i synnu a hudo ymwelwyr yn ogystal â’u helpu i ddysgu mwy am y pentref a thyrchu ymhellach i’w hanes rhyfeddol.


  Drysau’n Agor i Drysorau Pensaernïol Gwynedd a Chonwy

  Bydd nifer o adeiladau, gerddi a lleoliadau diddorol ac anarferol hanesyddol ledled Conwy a Gwynedd yn agor i’r cyhoedd am ddim y mis Medi hwn. Fel rhan o gynllun ‘Drysau Agored’ CADW, bydd mwy na 50 adeilad ar draws Conwy a Gwynedd yn agor eu drysau i'r cyhoedd fel rhan o raglen flynyddol sy'n dathlu treftadaeth bensaernïol Cymru. Drwy gydol mis Medi, bydd digwyddiadau a gweithgareddau'n cael eu cynnal mewn lleoliadau ar draws y ddwy sir, gyda chyfleoedd i drigolion lleol ac ymwelwyr gael blas ar hanes a threftadaeth yr ardal. Gallwch lawrlwytho’r daflen a dod o hyd i fwy o wybodaeth am Ddrysau Agored yn www.cadw.llyw.cymru/drysauagored.

  Ysbyty’r Chwarel Llanberis Quarry Hospital

  Dyddiau ar Agor

  Trwy Medi -  

  Eglwys St Mark, Brithdir
  Eglwys y Santes Fair, Penllech
  Eglwys Sant Beuno, Penmorfa
  Eglwys Sant Brothen, Llanfrothen 

  Medi - 

  8: Castell Penrhyn & Gerddi Penrhyn, Bangor
  8: Eglwys Y Santes Fair, Caernarfon
  8: Eglwys Plwyf Llanbeblig, Caernarfon
  8: Eglwys Betws Garmon, Betws Garmon
  8: Capel Salem, Caernarfon
  8: Clwb Iotio Royal Welsh, Caernarfon
  8: Adeilad yr Institiwt, Allt y Pafiliwn, Caernarfon
  8: Eglwys Bresbyteraidd y Maes, Caernarfon
  8, 9: Yr Hen Lys, Caernarfon
  9: Neuadd y Farchnad, Caernarfon
  15: Archifau a Chasgliadau Arbennig, Prifysgol Bangor
  15: Casgliadau Amgueddfaol Prifysgol Bangor a theithiau tywys
  16: Eglwys Saint Gwyndaf, Llanwnda, Caernarfon
  16: Eglwys Saint Twrog, Llandwrog, Caernarfon
  16: Amgueddfa Lloyd George Lloyd, Llanystumdwy
  16: Castell y Bere, Tywyn
  22: Storiel Bangor
  22, 30: Cae’r Gors, Rhosgadfan
  22: Archifdy Meirionnydd, Dolgellau
  22, 23: Ysbyty’r Chwarel, Llanberis
  29: Archifdy Caernarfon
  29, 30: Castell Harlech
  29, 30: Castell Caernarfon
  29, 30: Castell Cricieth
  30: Yr Ysgwrn, Trawsfynydd 

  Gŵyl Rhif 6

  Ticedi dydd ar gael

  Bydd grwpiau gan gynnwys The The, Franz Ferdinand and Friendly Fires, Jessie Ware, The Charlatans, Everything Everything, Django Django, Ride, Anna Calvi, The Horrors, Gaz Coombes, a llawer mwy.


  Llwybr Llechi Eryri

  Mae cylchdaith 85 milltir newydd gael ei lansio, lle gall cerddwyr archwilio ardaloedd llechi Eryri, a hefyd dod i ddeall a gwerthfawrogi treftadaeth diwydiant llechi yr ardal. Yn dechrau ym Mhorth Penrhyn ger Bangor a gorffen yn Bethesda, mae Llwybr Llechi Eryri nid yn unig yn mynd trwy pentrefi poblogaidd Llanberis a Beddgelert , ond hefyd yn cyflwyno y cerddwr i bentrefi llai adnabyddus Llanllechid, Bethesda, Dinorwig, Waunfawr, Nantlle, Rhyd Ddu, Croesor, Ffestiniog a Penmachno.

  Mae amrywiaeth mawr ar y cylchdaith cyffrous 13 cymal yma, edrychwch ar fap o'r daith ar Llwybr Llechi Eryri

  Cerdyn Eryri

  Ymgyrch hollol newydd yw Cerdyn Eryri sydd yn cynorthwyo chi i arbed arian wrth ymweld gydag ardal Eryri Mynyddoedd a Môr. Mae nifer o'n hatyniadau, darparwyr gweithgareddau a siopau yn cymryd rhan. Felly, beth am ymchwilio mwy iddo ac ymweld gyda gwefan Cerdyn Eryri.

  Snowdonia Pass - Cerdyn Eryri

  Adran Economi a Chymuned, Cyngor Gwynedd, Caernarfon LL55 1SH | Hawlfraint © Cyngor Gwynedd 2018 | Telerau ac Amodau | Preifatrwydd  | [email protected] | 01286 679686
  GwyneddConwy