A   A   A

Nant Ffrancon

Bethesda, LL57 3LZ (map)
Nant Ffrancon

Nant Ffrancon

Mae Nant Ffrancon yn ddyffryn rhewlifol dwfn ac yn weledol ddramatig yng ngogledd Eryri, gan ddisgyn i lawr i Fethesda rhwng Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig y Carneddau a'r Gludeiriau. Mae'r dyffryn yn dechrau yng Nghwm Idwal, ac yn cario dŵr o Lyn-y-Cwn i ymuno â Dyffryn Ogwen o dan y Rhaeadr ar Afon Ogwen. Ffurfiwyd prif nodweddion yr ardal yn ystod y cyfnod rhewlifol diwethaf. Yn ystod y cyfnod hwn, roedd Eryri gyfan yn gudd mewn llen iâ anferth gan ffurfio cafnau rhewlifol dwfn. Mae Nant Ffrancon yn un o’r cafnau.

Mae’n bosib mai Nant Ffrancon yw’r dyffryn rhewlifol sydd wedi’i wella lleiaf ar gyfer amaethyddiaeth yng Ngwynedd ac mae’n werth ei archwilio am fywyd gwyllt o Fethesda i fyny at Lyn Ogwen. Mae’r ffordd fechan ar yr ochr orllewinol yn darparu llwybr cyfleus a diogel.

Gellir gweld Bronwen y Dŵr, Pibydd y Dorlan a’r Siglen Lwyd ar yr afon ac, weithiau, yr Hwyaden Ddanheddog. Mae’r coed pinwydd a’r llwyni helyg gerllaw’n cynnig cysgod ar gyfer amrywiaeth da o adar eraill, yn cynnwys y Llinos Bengoch, Telor yr Helyg a’r Troellwr Bach (ymwelwyr yn yr haf ill dau). Ymhellach i fyny’r dyffryn, ar dir mwy agored, mae Clochdar y Cerrig, Corhedydd y Waun a Thinwen y Garn (ymwelydd yn yr haf) i’w gweld yn aml. Mae llwyni isel, persawrus o Helyg Mair yn ymestyn ar draws rhan helaeth o ran isaf y dyffryn, gan roi gwawr borffor i’r glaswelltir yn y gaeaf. Ceir llwybr natur gerllaw pen draw’r nant, yn cynnig mynediad hwylus i’r afon, ble gwelir Dyfrgwn a Llygod Dŵr yn aml. Mae’r coetir bychan ger Bwthyn Ogwen yn arbennig o dda ar gyfer adar, gyda’r Tingoch a’r Gwybedog Mannog (ymwelwyr yn yr haf ill dau) a'r Llinos Werdd.

Mae'r ardal yn ddiwylliannol a hanesyddol gyfoethog gyda digon i'w gynnig gan gynnwys olion helaeth o chwareli llechi; henebion o'r Oes Neolithig a'r Oes Efydd; bryngaerau'r Oes Haearn ac aneddiadau canoloesol. Gall rhai enghreifftiau o gaeau ac anheddau cynnar gael eu gweld i'r dwyrain o Lanllechid, ac mae ardaloedd o Gwm Caseg a Moel Faban wedi'i marcio gan aneddiadau a chaeau hynafol.

Mae maes parcio Bwthyn Ogwen ger yr A5 rhwng Bethesda a Chapel Curig, yn ogystal mae Maes Parcio Ogwen a lleolir ym Methesda.

Adran Economi a Chymuned, Cyngor Gwynedd, Caernarfon LL55 1SH | Hawlfraint © Cyngor Gwynedd 2018 | Telerau ac Amodau | Preifatrwydd  | [email protected] | 01286 679686
GwyneddConwy