A   A   A
Golygfeydd Mynydd Cilan Views

Mynydd Cilan

Aberdaron, LL53 7DD (map)
Mynydd Cilan

Mynydd Cilan

Mae Mynydd Cilan wedi ei leoli ar arfordir deheuol Pen Llŷn, gyda chopa yn codi i 117 metr. Mae'r ardal hon nid yn unig yn cynnig golygfeydd ysbrydoledig tua'r môr, ond hefyd yn cefnogi ystod o drigfannau, gan gynnwys rhostir, glaswelltir morol a chynefinoedd clogwyn. Mae’r tiroedd cyfagos yn cynnwys porfa barhaol heb ei wella, tra bod y penrhyn ei hun yn parhau i fod yn hawdd ac yn bleserus i'w harchwilio trwy gyfuniad o fynediad agored a llwybrau cyhoeddus.

Mae Grug ac Eithin Mân yn dominyddu'r rhostir, gyda phocedi bychain o Eithin Ffrengig, Llus a Grug Croesddail mewn llecynnau gwlypach. Mae'r rhostir a'i byllau cysylltiedig yn cynnwys planhigion nodedig, gan gynnwys Camri, Fioled Welw a Pelenllys Gronynnog. Mae'r clogwyni yn cynnal Hesg Mannog, Llaethlys Portland a Gorfanc Eiddew.

Mae'r ardal hon yn arwyddocaol i'r Frân Goesgoch, gyda chlogwyni ac ogofâu môr a ddefnyddir ar gyfer bridio, tra bod y clogwyni, rhostir, glaswelltir morol a thir pori yn darparu safleoedd bwydo drwy gydol y flwyddyn. Mae nythfa o Walch y Penwaig a Gwylog wedi'u lleoli ar hyd yr ochr orllewinol. Mae adar nodedig eraill sy'n bridio yno yn cynnwys y Fulfran Werdd, y Fulfran, yr Wylan, Aderyn Drycin y Graig a Chorhedydd y Graig. Mae rhostir a thir amaeth cyfagos yn cynnal Corhedydd y Waun, Llinos, Clochdar y Cerrig a Thinwen y Garn (ymwelydd yn yr haf).

Ar Fynydd Cilan, mae Plantlife wedi ffurfio partneriaeth agos gyda Chyngor Gwynedd, Cyngor Cefn Gwlad Cymru a phobl leol i adfer y rhwydwaith o byllau a phyllau sydd wedi gordyfu. Mewn ymateb i'r gwaith hwn, mae Crafanc-y-Frân Dridarn wedi cynyddu'n sylweddol ar safleoedd ar draws y comin i boblogaeth o tua 200. O ganlyniad i well rheolaeth, mae rhywogaethau eraill, megis Pelenllys Gronynnog a Chamri hefyd yn tyfu .

Mae parcio cyfyngedig lleol.

Adran Economi a Chymuned, Cyngor Gwynedd, Caernarfon LL55 1SH | Hawlfraint © Cyngor Gwynedd 2018 | Telerau ac Amodau | Preifatrwydd  | [email protected] | 01286 679686
GwyneddConwy