A   A   A
Mynedfa Moelyci Entrance

Moelyci

Lôn Felin Hen, Tregarth, Bangor, LL57 4BB (map)
01248 602 793
[email protected]
Moelyci

Moelyci

Sefydlwyd Canolfan Amgylcheddol Moelyci yn 2003 gan grŵp o bobl leol mentrus i anelu at warchod a rheoli ei threftadaeth gyfoethog naturiol. Mae'r ardal yn meddu ar amrywiaeth rhyfeddol o gynefinoedd o rostir gwyntog mynyddig i borfa, corsydd, nentydd, dolydd llawn blodau a choetiroedd tir isel.

Mae'r rhostir asidig y mynydd, efallai'r gorau yng Ngogledd Cymru, yn ymfalchïo mewn ehangder hardd o Rug, Llus ac Eithin mor werthfawr ei bod bellach yn rhan o Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig Eryri. Mae'r Rugiar Goch, Clochdar y Cerrig, Cigfran a'r Frân Goesgoch i'w gweld yn rheolaidd, ynghyd ag amrywiaeth o adar ysglyfaethus. Drwy gydol y gwanwyn mae'r rhostir yn fyw gyda chân yr Ehedyddion, Corhedyddion y Waun a Llinosiaid. Mae nifer fawr o wenyn yn ffynnu ar yr olyniaeth liwgar o flodau, gan ddechrau gyda chlychau cain coch-gwyrdd y Llus, ac yna niwl porffor y Grug a melyn gwych yr Eithin Mân. Mae nifer o infertebratau prin wedi cael eu darganfod ar y mynydd gan gynnwys ystod o wyfynod rhostir arbenigol, dau ohonynt yn frodorol i Ogledd Cymru.

Mae'r wal fynydd yn enghraifft o wal cerrig sych lleol sy'n dyddio'n ôl i oes aur Chwarel y Penrhyn gerllaw. Dros amser, mae tyfiant cyfoethog o gennau wedi ymddangos ar y wal hindreuliedig, sy'n ffynnu yn yr awyr lân a'r gwyntoedd gorllewinol ffres. Mae ieir bach yr haf hefyd yn byw yn y wal gan gynnwys gloÿnnod byw brown yn patrolio'u tiriogaethau, mae ymfudwyr megis y Fantell Goch a'r Fantell Dramor yn ymgynnull, a gwelwyd Mantell Paun yn hedfan mor gynnar â chanol mis Chwefror.

Mae tro ar hyd y mynydd yn datgelu amrywiadau main o gynefinoedd a achosir gan y tywydd, daeareg a’r rheolaeth cynt. Mae safle Moelyci yn cwmpasu amrywiaeth gyfareddol o ddaeareg mewn ardal gymharol fach. Mae daeareg Oes yr Iâ yn cael ei chynrychioli’n rhyfeddol o fewn y dirwedd, gyda banciau graean esgair a marian a phantiau pingoau a ffurfiwyd wrth i iâ claddedig doddi.

Mae maes parcio, gyda mynediad i'r anabl, ar gael.

Adran Economi a Chymuned, Cyngor Gwynedd, Caernarfon LL55 1SH | Hawlfraint © Cyngor Gwynedd 2018 | Telerau ac Amodau | Preifatrwydd  | [email protected] | 01286 679686
GwyneddConwy