A   A   A
Adar Harbwr Pwllheli Birds

Harbwr Pwllheli

Pwllheli, LL53 5YW (map)
01286 679 281
Gwarchodfa Natur Leol Lôn Cob Bach

Harbwr Pwllheli Harbour
Wedi swatio o fewn Ardal Harddwch Naturiol Eithriadol, mae arfordir Pwllheli yn lan môr i’w thrysori. Wedi'i leoli ar ochr ddeheuol Pen Llŷn, mae’r harbwr yn lle gwych i wylio adar yn y fan a'r lle, gydag ystod o adar yn hedfan o fewn maes ysbienddrych rhesymol.

Mae'r fflatiau llaid cysgodol yn cynnig cyfle gwych i arsylwi ar amrywiaeth o adar rhydio, megis Pioden Fôr, Pibydd Coesgoch, Pibydd Coeswerdd, Rhostog Gynffonfrith, Cwtiad Torchog Bach a'r Pibydd y Mawn. Mae'r pwll yn ffurfio rhan o Warchodfa Natur Leol, sydd hefyd yn cynnwys dolydd blodau gwyllt a Gwely Cyrs, sy'n darparu lloches ar gyfer y Rhegen Ddŵr cyfrinachgar ac yn denu Telor yr Hesg a Bras y Cyrs. Mae llwybr bordiau yn caniatáu mynediad da i rannau gwlypach o'r pwll ger y mewnlif o Afon Rhyd-hir. Ar hyd glan yr afon, cadwch lygad am Glas y Dorlan a’r Siglen Lwyd.

Mae marina trawiadol newydd Pwllheli ymhlith y gorau yng Nghymru, gan ddarparu mynediad i rai o'r dyfroedd hwylio gorau yn y DU. Mae'r marina a'r harbwr allanol wedi'u lleoli ger aber tair afon, yr Erch, Rhyd-hir a Phenrhos. Gyda Pharc Cenedlaethol Eryri nepell i ffwrdd, nid yw'n syndod bod cerddwyr a selogion yr awyr agored yn parhau i heidio yn eu llu i'r dref. Mae yna ddewis eang o gaffis, tafarndai a bwytai, yn ogystal â diwrnod marchnad. Mae digon o barcio ar gael.
Adran Economi a Chymuned, Cyngor Gwynedd, Caernarfon LL55 1SH | Hawlfraint © Cyngor Gwynedd 2018 | Telerau ac Amodau | Preifatrwydd  | [email protected] | 01286 679686
GwyneddConwy