A   A   A
Abercorris

Gwarchodfa Natur Abercorris

Corris Uchaf, Machynlleth, SY20 9DB (map)
01248 351541
[email protected]
Gwarchodfa Natur Abercorris

Rhaeadr Abercorris Waterfall
Mae'r coetir hyfryd, llydanddail hyn yn gorwedd ar ochrau serth cwm Corris rhwng Machynlleth a Dolgellau, a chaiff ei reoli gan Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru. Dim ond 2-erw o ran maint, mae'r canopi yn cael ei ddominyddu gan Dderw Digoes ac Ynn, gyda Chelyn a Chyll a nodweddu llawer o'r isdyfiant.

Mae gwarchodfa Abercorris yn gartref delfrydol ar gyfer amrywiaeth eang o blanhigion ac anifeiliaid. Mae mwy o law yn yr ardal yn cyfrannu at leithder uchel, sy'n gyfrifol am yr amrywiaeth unigryw o redyn, cennau, llysiau'r afu a mwsoglau. Mae'r Rhedynen Fair, Gwibredynen a Rhedynen Bêr y Mynydd yn dri o'r rhedyn prin sy'n tyfu yma, pob un ohonynt yn dibynnu ar gysgod dwfn y coetiroedd a lleithder uchel. O fewn yr ardaloedd sychach, efallai y byddwch yn ddigon ffodus i arsylwi ar y Britheg Perlog, glöyn byw fwyfwy prin. Mae'r gwanwyn yn nodi dyfodiad y Gwybedog Brith a'r Gwybedog Mannog. Mae adar eraill sy'n nodweddiadol o'r coetir yn cynnwys y Gnocell Fraith Fwyaf, Dringwr Bach y a'r Siff-saff. Mae'r Llyg Cyffredin a'r Llyg Lleiaf yn byw yn y coetir hwn. Y Llyg Lleiaf yw mamal lleiaf Prydain, yn pwyso ond 6g.

Mae'r Afon Deri cythryblus sy'n rhedeg drwy'r warchodfa, yn safle silio pwysig ar gyfer yr Eog, Sewin a'r Brithyll Brown. Ar hyd glan yr afon, gallwch weld rhywogaethau adar amrywiol, gan gynnwys Gleision y Dorlan, Bronwennod y Dŵr a Siglennod Llwyd. Mae'r nant yn gyfoethog mewn infertebratau dyfrol fel larfa clwbfrwynen, nymffau pryfed y cerrig a phryfed eraill; ynghyd â Philcod bach ac wyau pysgod, maent yn gwasanaethu fel y prif gyflenwad bwyd ar gyfer llawer o bysgod ac adar yr afon. 

Mae llwybr troed yn rhedeg drwy'r safle, ar hyd pont droed gul dros Afon Deri, nid yw'n addas ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn neu ar gyfer pramiau a chadeiriau olwyn. Mae parcio ar gael yng Nghanolfan Grefft Corris gerllaw, neu gyrrwch bellter byr i fyny'r ffordd tuag at Ddolgellau, a pharcio yn y gilfan ar ochr dde'r ffordd. Mae llwybr o'r gilfan yn mynd â chi i mewn i'r warchodfa natur.
Adran Economi a Chymuned, Cyngor Gwynedd, Caernarfon LL55 1SH | Hawlfraint © Cyngor Gwynedd 2018 | Telerau ac Amodau | Preifatrwydd  | [email protected] | 01286 679686
GwyneddConwy