A   A   A
Llwybrau Coed Doctor Paths
Mae Coed Doctor yn safle coetir unigryw sy’n brolio hanes diwydiannol cyfoethog. Heddiw, hen weithfeydd chwarel wedi cael eu cytrefu gan gynefinoedd gwerthfawr sy’n cefnogi amrywiaeth wych o fywyd gwyllt. Mae hwn yn safle poblogaidd i fynd i gerdded, gan roi cyfle ardderchog i ymlacio a dadflino mewn amgylchedd golygfaol. Bu mwyngloddio yn yr ardal yn ddiwydiant mawr, gyda chreiriau chwareli amrywiol i'w darganfod.

Mae'r coetir hwn yn cynnig amrywiaeth eang o blanhigion ac anifeiliaid. Derw Digoes yw’r mwyafrif o’r coed gyda’r Bedw, Gwernen a’r helygen yn creu amrywiaeth o gynefinoedd. Mae’r Gwybedog Brith, Bwncath, Tylluan Fach, Cnocell y Coed, Dringwr Bach a'r Gog ymhlith rhai o'r rhywogaethau adar a arsylwyd. Mae’r mamaliaid sy’n byw yno yn Moch Daear,  Carlwm a’r Ffwlbart.

Gall Eithin Ffrengig, Grug a Llus eu gweld yn y mannau sychach lle mae ymlusgiaid fel y Wiber, y Fadfall a'r Neidr Ddefaid yn byw. Mae pocedi o goetir gwlyb o fewn Coed Doctor yn cynnal cannoedd o frogaod ynghyd â llawer o bryfed. Mae gweddillion y diwydiant llechi, Llyn Tomas Lewis, yn gartref i'r Iâr ddŵr, Cwtiar, Hwyaden Wyllt a Hwyaden Gopog, yn ogystal â brithyll a geir yn y pyllau dyfnach. Yn ogystal, mae Coed Doctor yn cynnal ystod o ystlumod gyda hyd at chwe rhywogaeth i’w gweld mewn un noson.

Mae tir naturiol, anwastad a chreigiog y safle hwn yn ei gwneud yn anaddas ar gyfer cadeiriau olwyn am y tro. Fodd bynnag, ceir rhwydwaith da o lwybrau ac mae taith gerdded gylchol ar gael o’r pentref.
Adran Economi a Chymuned, Cyngor Gwynedd, Caernarfon LL55 1SH | Hawlfraint © Cyngor Gwynedd 2018 | Telerau ac Amodau | Preifatrwydd  | [email protected] | 01286 679686
GwyneddConwy