A   A   A
Bryn Meurig
Mae'r coetir gwych yma wedi ei leoli ar hyd glannau Afon Ogwen, o fewn tafliad carreg i ganol tref Bethesda. Mae Bryn Meurig yn bennaf yn safle coediog derw (rhai hynafol), sy'n cydgyffwrdd â pharsel bach agored o dir a ddefnyddir yn y gorffennol fel parc cyhoeddus a chwrt tennis. Mae'r safle cyfan wedi ei diogelu gan Orchymyn Cadw Coed.

Wrth fwynhau mynd am dro hamddenol drwy'r goedwig, efallai y byddwch yn sylwi ar amrywiaeth o anifeiliaid a phlanhigion diddorol. Mae Bryn Meurig yn gartref i Ddyfrgwn a Moch Daear, yn ogystal ag amrywiaeth o adar gan gynnwys y Dylluan Frech, Cnocell Fraith Leiaf, Bronwen y Dŵr, Delor y Cnau, a’r Gwybedog Brith. Mae fflora ar y ddaear yn frith o Glychau'r Gog a Blodyn y Gwynt.

Mae Bryn Meurig wedi bod yn destun nifer o brosiectau gwella amgylcheddol sy'n ceisio diogelu a gwella'r safle unigryw hwn er budd a mwynhad y gymuned leol. Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru, a ariennir gan yr Undeb Ewropeaidd a Llywodraeth y Cynulliad, wedi gweithio ar y cyd â'r gymuned leol i reoli'n briodol a thrawsnewid yr hen goetiroedd.

Mae newidiadau wedi cynnwys creu llwybrau a gwella hen lwybrau gan ganiatáu mynediad i'r goedwig gan yr anabl; cyflwyno paneli dehongli, creu mannau agored newydd ac adeiladu ardal picnic hyfryd. Mae ffensys newydd wedi cynyddu diogelwch ac mae datblygiadau eraill wedi agor rhannau o'r goedwig, ystyriwyd gynt yn anhygyrch. Mae’r gwaith wedi arwain at adfywio 'lle gwyllt' sy'n annog pobl leol ac ymwelwyr i ffurfio perthynas gryfach gyda'r adnodd naturiol lleol, gan sicrhau dyfodol cynaliadwy i’r coetir.

Ceir mynediad i'r safle naill ai o stryd fawr y dref ger Capel Bethesda, neu o ben arall y llwybr, sy'n dechrau ger bythynnod Grisiau Cochion. Mae cyfleusterau parcio digonol ar gael yng nghanol y dref.
Adran Economi a Chymuned, Cyngor Gwynedd, Caernarfon LL55 1SH | Hawlfraint © Cyngor Gwynedd 2018 | Telerau ac Amodau | Preifatrwydd  | [email protected] | 01286 679686
GwyneddConwy