A   A   A
Coed Caeau Tan y Bwlch Trees

Caeau Tan y Bwlch

Capel Uchaf, Clynnog Fawr, Caernarfon, LL54 5DL (map)
01248 351 541
[email protected]
Caeau Tan y Bwlch

Caeau Tan y Bwlch

Safle Caeau Tan y Bwlch yw un o’r ychydig o enghreifftiau sydd ar ôl ym Mhen Llŷn o gaeau sy’n cael eu rheoli’n draddodiadol ac sydd heb gael eu “gwella” yn amaethyddol gyda gwrtaith artiffisial neu drwy ail-hadu yn y cyfnod diweddar. Mae'n ardal yn Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig oherwydd ei nodweddion biolegol a'i statws anghyffyrddedig.

Yn eiddo i Plantlife, mae'r safle yn cael ei warchod erbyn hyn, diolch i bartneriaeth sy'n cynnwys Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru, yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol a Chyngor Cefn Gwlad Cymru.

Mae'r caeau’n llawn blodau dolydd gydag amrywiaeth o blanhigion. Yn benodol, mae'r safle yn enwog am ei boblogaeth o Degeirian Llydanwyrdd. Gall eu blodau gwyn cain eu gweld yn carpedi'r caeau yn ystod diwedd mis Mehefin a'r rhan fwyaf o Orffennaf. Mae planhigion nodedig eraill yn cynnwys y Gribell Felen, Ytbysen y Ddôl, Mantell-Fair y Mynydd a Thafod y Neidr. Mae'r caeau uchaf o laswelltir niwtral yn ildio i gors a dominyddwyd gan frwyn, yn enwedig Brwynen Flodeufain. Mae clustogau mawr o Figwyn yn bodoli, sy'n cynnal coesau cain o Lugaeron. Mae Marchrawnen y Coed yn arbennig o doreithiog yn y cynefin hwn.

Ymhlith yr adar bridio mae'r Troellwr Bach. Mae ieir bach yr haf yn cynnwys Britheg Berlog Fach a Gweirlöyn y Glaw. Mehefin a Gorffennaf yw'r amser gorau i ymweld â'r safle i weld y planhigion a gloÿnnod byw. Fodd bynnag, i fanteisio ar gân yr adar fel Llwydfron, Telor yr Helyg, Troellwr Bach a Thelor yr Ardd, Mai yw'r amser delfrydol o'r flwyddyn.

Mae'r dolydd yn cael eu pori rhwng Ebrill a Medi bob blwyddyn. Mae rhai o'r dolydd sychach yn cael eu torri ar gyfer gwair yn yr haf hwyr. Mae parcio cyfyngedig ar gael yn y warchodfa.

Adran Economi a Chymuned, Cyngor Gwynedd, Caernarfon LL55 1SH | Hawlfraint © Cyngor Gwynedd 2018 | Telerau ac Amodau | Preifatrwydd  | [email protected] | 01286 679686
GwyneddConwy