A   A   A
Golygfeydd Bwlch Aberglaslyn Pass Views

Bwlch Aberglaslyn

Nantmor, Beddgelert, LL55 4YG (map)
Bwlch Aberglaslyn

Bwlch Aberglaslyn Pass

Bwlch cul, trawiadol o fewn Parc Cenedlaethol Eryri yw Bwlch Aberglaslyn; yr hen enw oedd Bwlch y Gymwynas neu Y Gymwynas. Mae'n rhan o ddyffryn Afon Glaslyn rhwng Beddgelert a Phorthmadog, lle mae'r dyffryn yn culhau a chreigiau ar y ddwy ochr. Gwerthfawrogir Bwlch Aberglaslyn orau wrth groesi'r llwybrau troed sy'n rhedeg ochr yn ochr â'r afon.

Cyn adeiladu'r Cob ym Mhorthmadog yn gynnar yn y 19eg ganrif, roedd y llanw yn cyrraedd hyd at Bont Aberglaslyn, ac roedd y bwlch yn dramwyfa bwysig tua'r arfordir gogleddol, i osgoi hwylio o amgylch Pen Llŷn.

Yn union o dan y bont mae Llyn Glas yn gorwedd, hen safle harbwr a ddefnyddir i gludo mwyn copr o Gwm Bychan. Mae'r sylffad copr o'r bryniau cyfagos yn arlliwio'r Afon Glaslyn gyda'i gwyrddlas unigryw. Mae llwch dŵr o'r afon ac oerni'r ceunant yn darparu amgylchedd delfrydol ar gyfer rhedyn, mwsoglau a llysiau'r afu, gyda'r afon ei hun yn gartref i Ddyfrgwn, Eogiaid, Gleision y Dorlan a Bronwennod y Dŵr.

Dros y bont ac yn uchel uwchben y ceunant, saif Coedydd Beddgelert a Cheunant Aberglaslyn. Mae'r ehangder yn cynnwys 1.5km o Afon Glaslyn a mathau amrywiol o goetir brodorol a lleoli yn bennaf ar hyd ochrau serth y dyffryn a dominyddir gan glogfeini a chlogwyni creigiog. Nodweddir y canopi gan goed Derw Digoes, Bedw a Ffawydden, gydag ambell Griafolen, Celynnen, Onnen a Sycamorwydden wasgaredig. Mae'r coetir yn y safle llaith, ac i raddau helaeth cysgodol yma, yn cynnal amrywiaeth cyfoethog o fwsoglau, llysiau'r afu a chen yn ogystal â nythfa o Ystlumod Pedol Lleiaf, sy'n gaeafgysgu o fewn y mwyngloddiau segur gerllaw.

Ceir cyfoeth o lên gwerin yn ymwneud ag ardal y Gymwynas, yn cynnwys hanesion am gi du goruwchnaturiol a welid yn yr ardal, a'r "ladi wen", craig ar ochr ddwyreiniol y bwlch.

Man cychwyn poblogaidd i deithiau cerdded o gwmpas yr ardal hon yw Maes Parcio'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, a leolir ym mhentref Nantmor.

Adran Economi a Chymuned, Cyngor Gwynedd, Caernarfon LL55 1SH | Hawlfraint © Cyngor Gwynedd 2018 | Telerau ac Amodau | Preifatrwydd  | [email protected] | 01286 679686
GwyneddConwy