A   A   A
Bae Borth y Gest Bay

Borth y Gest

Borth y Gest, Porthmadog, LL49 9UB (map)
Gwarchodfa Natur Leol Pen y Banc

Traeth Borth y Gest Beach
Mae pentref glan môr Borth y Gest yn gorwedd ychydig dros filltir i'r de o Borthmadog ar lan yr Afon Glaslyn. Mae'r pentref wedi cadw llawer o'i hud Fictoraidd gyda'i rhesi taclus o dai yn arwain i lawr at y bae cysgodol tywodlyd, a’i bromenâd o dai lliwgar.

Mae'r harbwr yn dominyddu’r pentref gyda nifer o gychod yn angori yno yn ystod yr haf. Bu’n bwynt ymadawiad un o groesfannau pwysig dros aber y Glaslyn ac roedd yn ganolfan adeiladu llongau prysur am gyfnod byr.

Ar ddiwrnod clir, mae'r golygfeydd dros yr aber i Fynyddoedd Rhinog i'r de a Mynyddoedd y Moelwyn i'r dwyrain yn drawiadol, yn enwedig yn y gwanwyn pan all fod eira ar y copaon.

Ar ochr y bryn uwchben Borth y Gest mae Gwarchodfa Natur Parc y Borth. Mae tua 15 hectar o ran maint ac yn cynnwys dau goetir derw a dolydd blodau gwyllt. Mae Cnocellau Brith Mwyaf, Tylluanod Brych a Gwybedogion Brith (ymwelydd yn yr haf) i'w gweld yma.
Mae gan y warchodfa rwydwaith o lwybrau sy'n arwain i ben y bryn, lle gallwch fwynhau golygfeydd ar draws y Glaslyn a’r Dwyryd, Castell Harlech a Chastell Cricieth a thu hwnt i Ben Llŷn.

Yn gorwedd i'r de-orllewin o Borth y Gest, efo'i thraed yn aber y Glaslyn mae Pen y Banc, gwarchodfa arall gyda chymysgedd o greigiau arfordirol, traethau tywodlyd llechwraidd, a choedlan gymysg. Mae’n safle da i wylio adar yn yr aber, gyda rhywogaethau fel y Gylfinir, Pibydd Coesgoch a'r Wyach Yddfddu i'w gweld yn y gaeaf, a heidiau o Fôr-Wenoliaid Pigddu a rhai Môr-Wenoliaid Cyffredin yn eu plith yn ystod yr haf. Mae'r hinsawdd mwyn yn cynnal cymysgedd o lystyfiant llorol a choed yn amrywio o Eithin a Grug, Drain Duon, Cyll ac Afalau Surion, trwodd i Fedw a Derw ar y darnau uwch ymhellach o'r arfordir.

Mae cyfleusterau yn y pentref yn cynnwys siop, ystafell de, gorsaf betrol a bistro, i gyd yn edrych dros yr harbwr. Mae digon o le i barcio o fewn y pentref gan gynnwys maes parcio yn ei ganol.
Adran Economi a Chymuned, Cyngor Gwynedd, Caernarfon LL55 1SH | Hawlfraint © Cyngor Gwynedd 2018 | Telerau ac Amodau | Preifatrwydd  | [email protected] | 01286 679686
GwyneddConwy