A   A   A
Blwyddyn Chwedlau 2017 - Portmeirion

Blwyddyn Chwedlau - Chwilio am seibiant byr ac Epig?

Yna mae digon o resymau Epig i ymweld ag Eryri Mynyddoedd a Môr. Dyma'r lleoliad delfrydol gyda thraethau sy'n gyfeillgar i'r teulu, teithiau cerdded chwedlonol, gemau chwedlonol gyda digon o gyfleoedd i brofi ein diwylliant, ein treftadaeth a'n tirlun cyfoethog. Eleni rydym ni'n creu chwedlau newydd. Eisiau ymweld? Croeso i'n Tir Epig.

CYSTADLEUAETH BLWYDDYN CHWEDLAU - CYMRYD RHAN A CHAEL CYFLE I ENNILL GWOBR

Mae’r wobr yn cynnwys llety ac wythnos lawn o weithgareddau ac antur chwedlonol, gan roi blas i chi o'r hyn sydd ar gael yn Eryri! 

Er mwyn cymryd rhan, a fyddech mor garedig a chwblhau’r  ffurflen isod - caiff yr enillydd ei ddewis ar Ragfyr y cyntaf, 2017! (Gweler isod am y Telerau ac Amodau llawn)

Pob Lwc!


*
*
*
*
AilosodAnfon

Traethau EPIC

Ymweliad â'r traeth yw'r allwedd i wyliau gwych. Rydym yn gartref i 200 milltir o arfordir a mwy na 35 o draethau. Mae Porth Oer (Whistling Sands), Porthdinllaen, Abersoch a Mochras wedi'u cynnwys yn y rhestr 'Traethau Prydeinig Gorau' gan The Sunday Times. Mae gennym hefyd ddigon o draethau Baner Las, Gwobr Arfordir Gwyrdd a thraethau cyfeillgar i'r teulu cyfan.

Shell Island © Crown coptright (2016) Visit Wales

Teithiau Cerdded Mynydd ac Arfordirol

Nid oes chwedl fwy na'r Wyddfa, y mynydd uchaf yng Nghymru a Lloegr yn sefyll 3,560. Os ydych chi'n chwilio am gerdded ar yr arfordir yna mae yna ddigon o opsiynau ar hyd ein 200 milltir o arfordir. Rydym hyd yn oed wedi cael 18 o deithiau cylchol yn amrywio o 1 i 10 milltir sy'n rhoi cyfle i chi werthfawrogi ein natur, ein treftadaeth a'n diwylliant yn y pentrefi a'r trefi cyfagos.

Ewch i’r epig Cader Idris ger Dolgellau lle dywedir y bydd unrhyw un sy'n treulio'r noson yno’i hun ar y mynydd yn marw, yn mynd yn wallgof neu'n troi’n fardd! Neu Cwm Idwal mawreddog yng Nghwm Ogwen lle nad oes aderyn yn hedfan dros wyneb y llyn ac y gellir clywed llais gwallus pan fydd storm yn y Cwm. 

Cwm Idwal, Dyffryn Ogwen Valley  

Profiadau Chwedlonol

Am antur chwedlonol, ymwelwch â Blaenau Ffestiniog lle gallwch fynd ar y zip mwyaf yn Ewrop, zip o dan y ddaear, taith y pyllau dwfn, neu ar y llwybrau byd enwog MTB i lawr y chwareli (oddi ar y ffordd)! Os hoffech chi brofiad chwedlonol ond gydag awyrgylch mwy hamddenol ewch am Dŷ Coch Inn, Porthdinllaen (a agorwyd yn wreiddiol yn 1842) sydd wedi ei enwi'n swyddogol fel un o'r deg bar traeth gorau yn y byd! 

Traeth Porthdinllaen Beach, Morfa Nefyn 

Hoff lefydd sêr lleol

Mae Rheilffordd yr Wyddfa, Portmeirion, Pont Abermaw, Castell Caernarfon, Pier Bangor, Beddgelert ac Aberdaron yn rhai o'r lleoedd chwedlonol a grybwyllwyd gan bedwar o'n sêr lleol megis Syr Bryn Terfel. Darllenwch ein tudalen i weld beth a ddewisodd Robin McBryde, Lisa Gwilym ac Owain Fôn Williams, pêl-droediwr rhyngwladol ac arlunydd angerddol, fel eu lleoedd chwedlonol yn Eryri. 

Sir Bryn Terfel 

Arwyr Chwedlonol EPIC

Mae'r Ysgwrn, Trawsfynydd, yn sefyll fel ei chwedl ei hun, sy'n cynrychioli un o feirdd enwocaf Cymru, Ellis Evans. Bu Hedd Wyn, i roi ei enw barddol iddo, farw chwe wythnos cyn ennill cadair y bardd yn Eisteddfod Genedlaethol Penbedw 1917. Yr Ysgwrn oedd cartref teulu Hedd Wyn, ei rieni a deg o frodyr a chwiorydd. Mae'r ffermdy wedi'i basio i lawr am genedlaethau ond mae wedi cadw ei gymeriad gwreiddiol.

Mae'n anodd siarad am chwedlau Cymreig a pheidio siarad am Owain Glyndŵr a Chastell Harlech. Dyma ble y cafodd ei goroni’n Dywysog Cymru a lle y galwodd Owain ei gefnogwyr. A allai Owain fod yn aros yma?

Castell Harlech Castle © Crown copyright (2016) Visit Wales

Ewch i Labyrinth y Brenin Arthur yng Nghorris i ddysgu straeon a hanesion hynafol Cymru wrth fwynhau bod o dan y ddaear.

Cestyll y Graig

Cestyll Edward I - Amddiffynfeydd cydganol; Waliau llen a thyrrau enfawr; Waliau llenni enfawr a thyrau a phorthladdoedd pwerus!

Ewch i mewn i dirluniau dramatig, hanesyddol Cymru a darganfod hanes y degawd canoloesol mwyaf llwyddiannus yng Ngwynedd, Tywysogion Gwynedd.

Mae Castell Caernarfon yn enwog byd-eang diolch i statws Treftadaeth y Byd, ond a ydych chi wedi dringo i ben twr yr Eryr?

Mae'n bryd i chi ddod o hyd i’ch epig #GwladGwlad 

Castell Caernarfon Castle  

Chwedlau Gwerin

Mae Nant Gwrtheyrn, a leolir yn Llithfaen ar waelod yr Eifl, yn lle hudol i ymweld. Yn wreiddiol roedd yn bentref chwarel, ond bellach mae Nant Gwrtheyrn yn hysbys am fod yn ganolfan iaith a threftadaeth Gymraeg. Ond rheswm amlwg arall i ymweld yw'r tirlun; Gallwch weld o Borthdinllaen a'r holl ffordd i Ynys Lawd, Ynys Môn. Uwch ben Nant Gwrtheyrn ceir tystiolaeth archeolegol gynharaf o setliad pobl yn yr ardal, Tre'r Ceiri.

Os nad yw hyn yn ddigon, seiliwyd un o storïau cariad enwocaf Cymru yma. Stori Rhys a Meinir. Darllenwch fwy am eu stori, a allwch chi ddod o hyd i'r hen goeden dderw?

Mae’r enw Beddgelert yn dweud y cyfan, bedd Gelert. Roedd Gelert yn gi ffyddlon i’r Tywysog Llywelyn yn y 13eg ganrif, a chafodd ei adael un diwrnod i warchod baban Llywelyn. Pan ddychwelodd Llywelyn, daeth o hyd i Gelert wedi ei orchuddio â gwaed a gwely ei fab bychan yn wag. Lladdodd Llywelyn Gelert yn gyflym ac allan o ddicter gyda’i gleddyf. Clyw'r babi yn cwrdd â chri marw Gelert.

Rhuthrodd Llywelyn i ddod o hyd i'w fab a chanfod bod y bachgen yn iach, ond yn agos ato oedd corff blaidd anferth. Blaidd y bu Gelert wedi ei ladd i amddiffyn y bachgen ifanc. Torrodd calon Llywelyn ac ni wnaeth erioed wenu eto. Claddwyd Gelert ac enw'r pentref oedd Beddgelert erioed ers hynny.

Ni allwch gael chwedlau gwerin well na'r Mabinogion. Mae Eryri yn gymysg o lawer o'r chwedlau, pa un fydd eich hoff chi?

Mae gan Lŷn y Dywarchen gysylltiadau gyda'r Tylwyth Teg. Fe wnaeth Einyr ffermwr lleol syrthio mewn cariad â merch tylwyth teg a'i phriodi cyn iddi ddychwelyd i fyd y tylwyth teg. Allwch chi weld y Tylwyth Teg?

Dywedir mai Llyn Tegid yn y Bala yw cartref anghenfil môr lleol o'r enw Tegid! Wel dyma'r llyn naturiol mwyaf yng Nghymru wedi’r cyfan.


Telerau ac Amodau:
1: Os yn cymryd rhan yn y gystadleuaeth rydych yn cytuno i dderbyn gwybodaeth marchnata gan Eryri Mynyddoedd a Môr. 2: Bydd unrhyw un sy'n cystadlu yn cael ei ystyried fel ei bod wedi darllen a derbyn Telerau ac Amodau’r gystadleuaeth a bydd yn cael ei rwymo ganddynt. 3: I gystadlu ewch ar-lein i http://www.ymweldageryri.info/wales_year_of_legends-296.aspx gan gwblhau'r ffurflen a clicio Anfon. Byddem yn derbyn ffurflenni rhwng 28/09/2017 a 15/12/2017. 4: Bydd enillydd yn cael ei ddewis ar hap ar ôl y dyddiad cau a hysbysir drwy e-bost. 5: Rhaid i gystadleuwyr fod yn 18 oed neu'n hŷn 6: Mae mynediad yn gyfyngedig i un cais y person; bydd cofnodion dyblyg yn cael eu heithrio o'r gystadleuaeth. 7: Y gwobr yw wythnos o wyliau yn Eryri i’w gymryd yn 2018, cyfwerth ag £1000. 8: Mae modd hefyd y gwnawn gysylltu ar ôl y gystadleuaeth er mwyn cael eich adborth ar yr ymgyrch Blwyddyn Chwedlau. 9: Mae Eryri Mynyddoedd a Môr yn cadw'r hawl i gyfnewid y wobr gyda gwobr arall fel ei disgresiwn llwyr.

Adran Economi a Chymuned, Cyngor Gwynedd, Caernarfon LL55 1SH | Hawlfraint © Cyngor Gwynedd 2017 | Telerau ac Amodau | Preifatrwydd  | [email protected] | 01286 679686
GwyneddConwy