A   A   A
Traeth Aberogwen Beach

Aberogwen

Spinnies Aberogwen, Tal y Bont, Bangor, LL57 3YH (map)
01248 351 541
[email protected]
Spinnies Aberogwen

Aberogwen
Mae Spinnies Aberogwen yn un o warchodfeydd natur fwyaf poblogaidd Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru. Mae dwy guddfan hygyrch yn darparu mannau gwylio rhagorol dros lagŵn a’i gwelyau cysylltiedig o gyrs cyffredin, ac mae darpariaeth bwydwyr adar yn golygu bod yna weithgaredd gwych i wylio bob amser.

Crëwyd y lagŵn yn 1822 pan dargyfeirio cwrs yr Afon Ogwen drwy Stad Castell Penrhyn, gan adael ystum ynysig ger yr arfordir. Mae cyfosodiad y morlyn corsiog, Aber yr Ogwen, a mwd rhynglanwol Traeth Lafan yn gwneud hwn yn safle pwysig ar gyfer adar ac yn lle gwych ar gyfer gwylio adar. Mar dros 185 o rywogaethau wedi eu cofnodi ar neu o gwmpas y warchodfa.

Mae'r safle'n enwog fel un o'r llefydd gorau i weld Glas y Dorlan yn gaeafu, ac mae hyd at 100 o Grehyrod Bach yn aml yn cael eu gweld yn rhydio yn y lagŵn, clwydo yn y coed neu ar y llaid arfordirol ar lanw isel, yn aml gyda Chrehyrod.

Mae awr bob ochr i'r llanw uchel yn amser da i weld nifer fawr o adar rhydio. Mae'r ardal rynglanwol o amgylch yr aber ac ymlaen i Draeth Lafan yn cynnal miloedd o Biod Môr a Gylfinirod, cannoedd o Bibyddion Coesgoch, Pibyddion y Mawn, Hwyaid yr Eithin a'r Chwiwellod a nifer o rywogaethau eraill o adar rhydio ac adar gwyllt. Yn ystod diwedd yr haf a'r hydref, mae cannoedd o hwyaid Brongoch a Gwyach Fawr Gopog yn ymgynnull yn y maes wrth iddynt baru. Gyda lwc, cewch gip olwg ar Rhegennod Dŵr hefyd ond maent yn swil.

Mae'r warchodfa wedi ei ffinio ar y gorllewin gan waliau ystâd y Penrhyn, a adeiladwyd yn bennaf rhwng 1827 a 1837 fel y sedd yr Arglwydd Penrhyn, perchennog chwareli llechi Penrhyn ym Methesda, ac yn wir berchennog ardaloedd helaeth o sir Gaernarfon. Gall dir tirluniedig Castell Penrhyn ei weld o'r cuddfannau adar ac mae'r Paithwellt sydd ar y warchodfa yn etifeddiaeth o'r cyfnod Fictoraidd.

Mae parcio ar gyfer y warchodfa natur ar ddiwedd y lôn ger y traeth. Tua'r dwyrain oddi yma mae taith gerdded werthfawr iawn ar hyd yr arfordir sy’n rhoi golygfeydd da ar draws y Fenai i Ynys Môn ac i Ben y Gogarth. Mae'r machlud yn ysblennydd ar draws y mwd gwlyb. Mae'n bosibl cerdded i Lanfairfechan, neu bellach, ar hyd rhan o Lwybr Arfordir Cymru, sy'n cysylltu'r Spinnies gyda Gwarchodfa Natur Madryn Morfa.
Adran Economi a Chymuned, Cyngor Gwynedd, Caernarfon LL55 1SH | Hawlfraint © Cyngor Gwynedd 2018 | Telerau ac Amodau | Preifatrwydd  | [email protected] | 01286 679686
GwyneddConwy